1668 -  

 

 

19. Januar 1668 på Horgen i Ås prestegjeld:

 

Kongl: May: fougit Nielß Christenßön söger effter bunde-

lensmanden hiemsteffning Arne Skoug formedelst

hand haffe iche veret vdj skydßferd med fiscalens

tiener d. 25 january nest affvigt; hvorjmod mötte

Arne Skoug och forregaff, at hand haffde forreloffvet

hanß hester till höe kiörsell och bad skydsschafferen

att hand ville leye en anden for hannem vdj

skydßferd, som hand ville betalle hannem till marche-

dit. Er affsagtt att effderdj Arne Skoug

iche haffe verit hanß Kongl: May: breff eller skydß-

ferdß poßt effterrettlig med hest effter skydß-

schafferenß tilsigelse att före her General

fiscals tiener, menß hand deroffe er vorden

opholdit. Ti bör forschr: Arne Skoug effter V: F: B.

15 capitel att vorde till hanß Kongl: May: 3 mark sölff

saavelsom effter rettferdig skiön att svare till

hviß forsömmelse hanß Kongl: May: interesse

ved samme hansß vdebliffvelse er tillföyett

tillige att indstaa hesteleyen till dett ordjnære

schifte hvorhen hand burde haffve fört som

hand effter befundene leylighed tillige med böderne

haffe inden halff maanitz vdgang att

vdrede vnder lougenß paafölgende execution.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 8, f. 1b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net