1667 - Jens Klokker`s stevning for resterende klokkertold 

 

 

16. September 1667 pň ěrud i Frogn anneks av ┼s prestegjeld:

 

Jen▀ Klocker effter bundelen▀mande▀ hiemsteffne

s÷ger Christopher Ha▀lum for nje aar▀ resterende

klochertold hvert aar 1 Rdr: Han▀ Hougholt m÷tte

paa Christopher▀ vegne och forregaff att haffve

tillb÷dit hannem en settung aarligen ville han-

nem ey mehre giffve. Vnold Gullerud 8 aar

och han▀ svoger Bent Christensen jt aar. Han▀ Houg-

rud m÷tte och forregaff at V-nold siger sig intet

at vere skyldig. Jon Gulbi÷rnrud 3 aar som hand ved-

gich. Niels Digra toe aar. Clau▀ Gloslj 2 aar.

S÷ffren Otter▀rud nj aar. Halffvor Furu it

aar. Forschreffne m÷tte iche. Er affsagt at forschreffne som

resterer med klochertolden b÷r hannem inden halff

maanitz vdgang det klocheren att vetalle eller

lide namb, och denne Christopher Ha▀lum▀ indsigelse

ich kund att ville giffe hannem aarlig en settung

kand ey approberis effterdj han▀ formand dett

haffer bekomit och menige almue dett aar-

ligen vdgiffve.

 

 

Kildeinformasjon:Follo sorenskriveri, Tingbok A 7, f. 48b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net ę 2008-2011 Ľ Personvern Ľ Opphavsrett Ľ Nyhetsbrev Ľ E-post til webmaster

www.tjernshaugen.net