1666 - Et knivdrap på Oppegård 

 

 

Et tingsvitne hvor en Rasmus Åsmundsen vitner om en

hendelse på gården Oppegård (i Oppegård) hvor Ole

Vikværing drepte Jon Grimo med kniv. Det er ikke funnet

mer om denne saken i tingboken, og siden fogderegnskapet

for 1667 mangler er det usikkert hva som skjedde videre.

 

Belangende dett drab som schiede paa Jon Grimoe aff

Olle Vig Vering Var med LehnsMandens hiemsteffning

JnCiterit Rassmuss Aassmussøn som vaar der till

stæde paa Oppegaard der drabet schiede och var her

for retten bemelte Rassmus Aasmunsøn som effter

afflagt bogeræed Proffvede att hand ingen anden saa

som haffde Kniff vde, och stridiss Vden Jon Grimoe

och Olle Vig Vering, och slog Jon Grimoe først till

Olle Vig Vering, dereffter bleffve de schilt ad sjden

slog Olle Vig Vering med sin Kniff effter folchene till

Jon Grimoe och dereffter j samme Allarm bekom Jon

sin bane.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 6, f. 50b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net