1666 - En d°d kirkeku 

 

 

26. Mars 1666 pň Svestad tingstue i Nesodden prestegjeld:

 

Mathi▀ L÷▀ aff Nee▀odden effter len▀mande▀

loullig hiemsteffning s÷ger och tiltaller Jen▀

Skochlefald for en kierche koe som hand haffde

till leye och forregiffvi▀ aff Jens att vere

bortd÷edt vdj kelffvingen och derfore for-

mente iche att burde svare med betalling till

samme koe. Er affsagt at Jen▀ Schoklefald

b÷r att forschaffe en dychtig kierche koe j steden

jgien, eller ochsaa den att betalle, effter

v villige mend▀ kiendelse nemlig 4 rxdl hvor-

vdj decourteris Ż halff rxdl som Mathi▀ L÷▀

bekommit haffver.

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 6, 33ab

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net ę 2008-2011 Ľ Personvern Ľ Opphavsrett Ľ Nyhetsbrev Ľ E-post til webmaster

www.tjernshaugen.net