1666 - En brann hos Erik M°kkerud 

 

 

Andre dagen d 30 January anni Currentis holti▀

atter almindelig sagefald▀ Ting till Retten▀ admj-

nistration paa Vllerud offververendi▀ Hans Kongl:

Maj: Fougit Niel▀ Christens. bunde Len▀Manden Tore

B÷rsumb med menige Allmue.

 

                  Laugrettett

Niel▀ Hoelstad, Ejner Tompter, Gullich Kroer,

Ejner Ki÷lstad, Ander▀ Torp och Olle Gr÷stad;

 

Jen▀ Jens.1 borger vdj Christjania och [Sid▀hafftig] j Huu▀vig

Lod for Retten oplese it Ki÷bebreff aff Erich Ellefs.

paa M÷cherud Lydendi▀ paa it halff Skp. Salt land-

skyld aarlig Landskyld med b÷xell och Herlighed vdj

StorR÷d paa Nee▀odden dat: Huu▀vich d. 3 Janu:

Anni Hujus, Hvorjmod Svend StorR÷d och Lauritz

M÷cherud beraabede sig paa at Erich M÷cherud burde

dennem det f÷rst tilbyde och begiŠrede at L÷ese

det ind med f÷rste med Rede penge derjmod

Erich M÷cherud forregaff att Hand vill bevi▀e

dett hd. med Tvende vidner haffe Hannem det til-

budett:

Erich M÷cherud begierede Samptlig Alffmue▀ Till-

stand anlangende han▀ den tid paaboende Gaard

M÷cherud, som for halffandit aar affbrent

och forregaff derho▀ at alle han▀ breffve

for StorR÷d tillige med han▀ anden for-

muffve Er opbrent; hvortill Menige Alff-

muffve Svarede att dem noch som vdj

Gud▀ sandhed er vitterligtt att samme

Gaard M÷cherud med Huus och Hiem er gan-

sche affbrent efftersom folchene var fra gaar-

den och ingen hiembe som nogit kunde redde.

 

1, Jens Jensen BŠr°e, skipsbygger og handelsmann i Husvik..

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 6, f. 5ab

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net ę 2008-2011 Ľ Personvern Ľ Opphavsrett Ľ Nyhetsbrev Ľ E-post til webmaster

www.tjernshaugen.net