1666 - Skuterud, om tilstand 

 

 

31. Januar 1666 på Ullerud i Frogn sogn, Ås prestegjeld:

 

Velfornemme mand Mathiaß Biörn ved hanß tiener

fuldmechtig Jacob Justsön lod tillspörge menige

alfmue som her j dag var till stede hvor lenge

den gaard Skutterud j Froenß sogn haffver verit

öde och er verit brugt som deraff kunde

giffviß den tillbörlige plicht;

Hvortill aff samptlig alfmue bleff svaritt

att dennem er bevist vdj sandhed at forbemelte gaard

Schutterud vngefehr vdj 35 aar hafver verit

vanbrugt och ingen vijß besidder derpaa haffer

boit menß vndertjden er det brugt till lotterß

och forit afffört indtill denne dag och ingen

siden den tid som forberört er haffer leyett

menß nu er gandsche med schouff voxen igienvoxsen.

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 6, f. 9b

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net