1666 -  

 

 

26. April 1666 pň Sundby tingstue i ┼s prestegjeld:

 

J÷rgen Ander▀÷n Finstad effter bundelen▀manden▀

hiemsteffning s÷ger och tiltaller A▀lach Garder

for en kioll som hannem var tillvurderit

paa Skutterud for schattet÷mmerit 1 Rdr.

Samme kioll tilkommer Jen▀ Skutterud och

var den nedlagt ho▀ A▀lach Garder indtill hand

l÷▀te den med penge och A▀lach samme kioll

haffer leffveritt til Jen▀ Skutterud, hvorjmod

A▀lach Garder m÷tte och formente att

effterdj kiollen laa saa lenge ho▀ hannem

hand da maatte vell fly hannem den [cito].

Er affsagt att A▀lach Garder b÷r

at forschaffe J÷rgen Findstad samme til-

vurderede kioll saa god som den var der hand den

indlagde eller och 1 Rdr. inden halff maanitz vdgang

eller med andvente bekostning liede namb hvorjmod

A▀lach Gaarder haffer sin fulde [re....] till

Jen▀ Skutterud som hannem derfore haffer effter

loulig procedeur at udstaa.

 

 

Kildeinformasjon: Follo sorenskriveri, Tingbok A 6, f. 40b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net ę 2008-2011 Ľ Personvern Ľ Opphavsrett Ľ Nyhetsbrev Ľ E-post til webmaster

www.tjernshaugen.net