1666 - Asbiørn på Ildjernet, gjeldssak 

 

 

28. September 1666 på Norderås tingstue i Ås:

 

Kongl. Maj: F: Nielß Christensen effter fuldmagt aff

Sl: Olluff Sjmensens arffvinger och lenßmandens

hiemsteffning söger effterschreffne for vitterlig gield

effter Sl: Olluff Simensens arrffvingers regnskab

nemlig Asbiörn paa Ildjernit for 5 rxd

och Börger Berger for 1 ½  ort, indstefnte

mötte och iche kunde fragaa jo att haffve

handlit med Olle Simensen. Er affsagt att

forschrefne Asbiörn paa Ildjernit och Börger Berger

bör inden halff maanitz vdgang att betalle citanten

eller liede namb.

 

 

Kilde: Follo sorenskriveri, Tingbok A 6, f. 55b.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net