1664 - En farskapssak 

 

Tingbok for Follo: A 5, folie 10ab (1664).

 

Annoe 1664 d 14 aprilis bleff holdet almindelige sage ting i Gri-

seboe paa Nesodden, offuerværendis fougden Peder Nielsen Kongsbergh,

bøyde lensmanden Andrs Giøffield, sambt mennige  thing almue

flere.

 

Laugrettet.

Thore Granderud, Matthis Løs, Børger Berger,

Olle Schochlefald, Albret Agnor, Christopher Røer.

 

Jens Hougholt ved lensmandens hiembsteffne, søgis och tiltalis aff

Halffuor Lillerøed, formedelst hand schall vere udlagt aff hans daatter

Helge Halffuordsdaatter, at hand hende schall haffue besoffuet, och met hende

barn aufflett, formeente derfor at hand burde betale hende sin møe

ret och gifftermaall spilde: hand saa udj rette fordre till denne

sags bevislighed, disse effterschreffne tuende quindis personer,

nemblig Maren Griseboe och Sigrj Møcherud, som begge vare huos bemelte

hans daatter, da hun samme barn fødde; at de deris sandhed schall proffue

och tilstaa, om samme hans daatters bekiendelse, huilchen hun da udlagde

for barne fader at vere. Disse forschreffne quinder ved høyeste æed

giorde deris bekiendelse her om saaledis: at samme tid de vare

huos forschr: Halffuor Lillerøeds daatter ommelte Helge Halffuorsd:

hørde de at hun udj sin barsell nød, udlagde og bekiendte Jens Hougholt

och ingen anden, for fader till det sit barn at vere. Hertill at suare

var nu tilstede jndsteffnte Jens Hougholt och ved høyeste salighedtz

jurament och æed, och ald dend laad och deell hand vilde arffue huos gud

benechtede, sig aldrig at haffue hafft met bemelte Helge Halffuorsdaatter vdj

saa maader at bestile, fast mindre at vere fader till hendis barn; vilde

och ey formode, at nogen retsindig, vilde eller kunde finde hanem schyldig

udj denne sag, huor udj hand aldeelis var uschyldig, var derfor een

endelig befrielsesdomb begierendis. Efter huilchen forberørdte

leilighed, saa och effterdj Halffuor Lillerøed, paa sin daatters Helge

Halffuorsdaatters veigne, saaledis tiltaler och beschylder Jens

Hougholt for barnefader at vere till det barn som hun saaledis

nu forleden vinter et aar siden i løsleffnet haffde

aufflet, och denne sin sag achter at giøre beuislig met indførdte

tuende quindis personer, som vare huos hende, da hun samme sit foster

fødde, huilche allene proffuer effter forschr. besoffuede quindfolch

hendis egen bekiendelse, och iche selff kand demonstrere ipsum

factum paa nogen sted, vdj huus eller anden stedz, som billigen

er burdtis, effterdj dend som i saa maader sigtis, gierningen aldelis

benechter och i fragaaed: saa haffuer vi da iche kunde erachte samme

besoffuede quindfolch: som strax dereffter igien udj løsachtighed

och løsleffnet haffe ladet sig forlyste, och endnu et barn aufflet

hendis bekiendelse, uden anden prouff och beuislighed, saa nøyachtig

at vi dend kunde approbere, medens saaledis for retuis søgt fore-

fundet, at Jens Hougholt for denne beschyldning och u billige sags

tillæg bør absolutt at vere liberit.

(slutt)

 

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net