1661 - Saketinget på Løes den 27 februar 

 

 

Anno 1661 d 27 febr: holtis almindelige sagefaldes thing paa Løss

paa Nessaadden, offuerværendis Kong: Maytt: fouget Peder Nielssen,

lenssmanden Anders Giøffield, sampt menige thing søgte almue

flere,

                 Laugrettet

Olle Koaas, Thore Granderud, Bent Krange,

Christopher Røed, Hans Røed, Mattiss Løss.

Fougden Peder Nielssen, loed for retten oplæse, øffrighedens beefaling

anlangende om huiss høe de nok resterer, och iche til slotteet haffuer

jndført, desligeste ochsaa om langtømmer, som de haffuer veret paalagt,

och iche effterkommet, huorudj Hanss Jacob [Schøørt] udj slotz[porten]com-

mitterit formener denem stor uret att giøre, i det de øffrighedens

befaling i saa maader iche haffuer ladet sig vere effterretlig, her till

deris resolution, att huiss høe denem var paalagt at udgiffue for anno

1658 haffuer de ført till slottet, och for Ao 59 haffr de ført till Halden.

Men for nerværende aar haffr de iche noget høe leffueret, och var foug-

den herom domb begierendis, ehr saaledis affsagt, at huiss de iche met

richtig sedeler kand bevise at vere ydt och leffueret for annis 58 och

59 haffr de at betale, och vdj saamaader øffrighedens befaling att

effterkomme, och der huiss inden hallff maanetz forløb at leffuere

huiss høe och langtømmer, som for nerværende aar er paabuden

och huiss iche scheer, da enhuer at bøede 2 mark søllff, och dog for restants

paabuden rettighed at betale.

 

Christen Rud ved lenssmandens steffne, søgis och tiltalis for

slagsmaall, ehr iche møtt, er derfor tilfunden at bøede eftter

loffuen 1 mark søllff.

 

Olle Joensen Lund, søgis och tiltalis for slagsmaall, møtte iche,

er derfor tildømbt at bøede for sin udebliffuelse 1 mark søllff.

 

Haluor Lillerud tiltalis for hand haffr siddet offuerhørig och iche

giort schiudtzferd, der hand er loulig bleffuen tilsagt, ehr derfor

tilfunden eftter forordningen at bøede 2 mark sølff.

 

Jenss Oppegaard ved lenssmandens hiembsteffne søger och tiltaler

Joen Gregersen Landdragon, for 1 hest hand for hanem haffde

forkommen udj nerværende feidethid, Joen Gregersen møtte

for retten tilstede, och beviste met Joen Grimerød och Siffuer i Aassen,

huilche met høyeste jurament bekiende, at samme hest var gandsche opgiff-

uen ved Halden, saa at forbemelte Joen Gregersen maatte tage sadelen aff

samme hest fordj hand orchede iche lenger, huorfor vi iche viste [gedacht],

Joen Gregersen till nogen betaling for samme hest at tilfinde, men

bøer for Jonss Oppegaards tiltale frj at vere,

 

Fougen Peder Nielsen loed oplesse hanss Kong: Maytt: naadigste be-

falning om hyldningens berammelse, som nest Guds hielp d 27 maij nest

kommendis vdj Christ. at holdis er berammet, och almuen stricte

foreholte at de der efter schulle vide sig at rette.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 2, f. 6b og 7.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net