1660 - Saketinget på Løes den 6 november 

 

 

Anno 1660 dend 6 novemb: bleff retten administrerit paa

Løss paa Nessodden, offrværendis Kong: Maytt: fouget Peder

Nielssen, hans tienere och fuldmechtige Jørgen Andersen, lenss-

manden Anders Gyffield, sambt menige thingsøgte almue flere.

                        Laugrettet

Biørull Oppegaard, Jenss Oppegaard, Effuen Sørebye,

Bent Kramne1 Christopher Røer, Thore Granderud,

 

Hanss Houcholt ved lenssmandens hiembsteffne, søger och tiltaler Søffren

Erichsen Landdragon, for en hest som hand met sine metudreedere till

hanem haffr udlagt, huilchen hest hand for hanem haffr forkommett

och ingen vederlag eller betaling derfor vill giøre, jndsteffnte Søffren

Erichsen møtte for retten och kunde iche benechte at hand io samme

hest haffuer solt och affhendt, er derom saaledis affsagt, at [gedachte]

Søffren Erichsen samme hest, som for 7 dr ehr vurderet schall

betale,

 

Børger Berger tiltaler Christen Rud och Olle Sandagger, for

en baad hand denem i schiudzferd til Christianiom haffr laant,

huilchen baad de vdj byen schall haffue ladet bortkomme, er saaledis

affsagt at de baaden schall betale, och det efftersom dannemend2

som samme baad haffr seet, kand siuffnis rett at vere.

 

Jenss Oppegaard søger och tiltaler Joen Gregersen Landtda-

goun for 1 hest hand met sine udredere nu udj disse feidetider

till hanem haffuer udlagt, huilchen hest hand schall haffue for-

kommet for denem; Joen Gregersen møtte iche, ej heller nogen

paa hanss vegne, er tildømbt at bøede 1 mark sølff.

 

 

1, Bent Krange.

2, agtværdig, paalidelig mand; hædersmand (især om gifte mænd); ofte m. overgang

   til bet. 2. Dommere skulle være vederhæftige og Uberygtede Dannemænd.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 2, f. 4.

Ordbog over det danske Sprog.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net