1654 -  

 

 

18. April 1654 på Børsum stevnestue i Ås prestegjeld:

 

Grundleye aff saugerne, som ligger öde, som

och ehr forhuerffuit tingzvinde paa,

 

Albrett Angnord paa Neßaadenn, aff enn saug

vdj grundleye 1 ½ daler.

 

Noch fich Konngl: May: fougit tingz vidtnne, om

effterschrefne gaarder herudj presttegiellder,

som ehr forarmett och ödde, och iche deriis

schatt for anno 1653, kunde formaa, att

vdgiffue, som effterfölger j:

 

Neßodenn,

Claus Schochlefald, hanns brugennde gaard, forledenn

sommer 1652 affbrenndt mestenn alle husße

och derfaar iche haffe schatted forganngenn aar.

 

Froenn annex

Schudderud ligger gandsche ödde vnder klöfftraad,

efftersom jnngenn dett vill antagge till brugs.

 

Knud Kay: for hannom ehre forganngenn aar mestenn-

dell, affbrenndt, saa hannd haffer alldiilles jnngen

middell eller formouffue att schatte aff.

 

 

Kilde:Follo sorenskriveri, Tingbok A 1, f. 86ab, 87a.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net