1654 - Erstatning av kirkens eiendeler 

 

Denne saken er interessant for de som holder på med gamle slekter

på Nesodden. Her har vi enken etter Nesodd-presten Hr. Nils, Marete

Aslaksdatter – som i følge denne saken også var mor til Hans Bjørnsen

Hokholt. Dette tyder sterkt på at Marete Aslaksdatter først var gift med

Bjørn Hokholt, og deretter som enke giftet seg med presten Nils Gunnersen.

Sistnevnte var prest til Nesodden fra før 1628 til han døde 1653, han var

årsak til mange historier og fikk flere advarsler for fyll og horeri – saken

nedenfor omhandler noe av kirkens eiendom som var blitt borte i hans tid

i prestekallet, og som enken må svare for.

 

Alminnelig ting for Ås og Nesodden den 18 april 1654 på Børsum i Ås:

 

Hanns Fielld kiercheverger till Næssodens kierche

efter rigenes steffning, søgger førrige prestequinde

Her Niellssis effterleffuersche Marete Aslachdater

med hendis laugverge, och søn Hanns Hogholldt, for

kierchens ornamenter, som S:1 Her Niellss schulle

ladet bortkomme, da hand vahr kiercheuerger nest

for hannom, nemblig en stoer bibell in follio,

och en vinflasche paa 3 potter stoer, sambt en

nye kobber kiedell, och vdj dend sted paa bonus

optagelse, schulle ladet vdlegge en gammell och

forsslidt kiedell, jtem samme tid schulle ladet

vdlegge enn vdgammell kierchekue2, som

sidenn der paa præstegaarden bortdøde, med samt

it aars leye aff samme kue, som schulle resteere,

huilchett aldt sammen Hans Fielld formeener

at forbemelte Her Niellssis effterleffuersche, med hin-

dis søn och forsuar, Hans Hogholldt, bør att

igienn forschaffe tillstede, saa kierchenn iche schulle lide

nogen schade. Derimod mødte Hans Hogholt

paa sin moeders veigne, vdj retten och formeente

at hun jngennlunde burde suare, till forschreffne

kierchens inuentarium, synnderlig effterdj att

Hanns Fielld, vahr sellff enn aff dj sex mend

som vahr paa boens optagelse, och da bleff vdlagt

saauidt hannd, eller nogenn anden paafordritt,

och ydermehre, fremblagde Hanns Hogholdt

hanns moeders schriftlige jnndlegg som ydermere

vdj dommen schall jnndføris. Herom ehr dømbt

och affsagt, att dennd S: mannds effterleffuer-

sche bør att

forschaffe kierchenns bibell, som dennd S:

mannd haffv ladet bortkomme, till stede igien

eller dennd betalle, sambt dennd vinflasche,

paa 3 potter stoer, j huad belannger dend

kiedell, som paasteffnis, bør at føris, be-

uisning for att dennd bleff omgiordt,

och kierchen eygit nogenn ny kiedell, førend

vj nogit endeligt derom kunde vedgiøre, menns

dend kue som døde i prestegaarden,

som var paa Løss, vdj diss sted, att

forschaffe enn anden døchtig kue i igien till kierchen

efftersom kierchen iche kand miste sitt, och sidenn

prestequinden med sin sønn, att søgge Matis Løss igien

om hun hannom med rette nogit kand haffue att

tiltalle i att kuen iche vahr saa døchtig som den sig

burde, och gaaes derom huis rett ehr

 

1, S: = Salige = avdøde (her salige Hr. Niels)

2, en kirkeku kunne ikke dø juridisk sett, slik at den som

    hadde leid en slik ku måtte erstatte den med en ny om

    den skulle komme til å miste livet.

 

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 1. f. 87b og 88.

 

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net