1652 - Feiden mellom Bertel Vebjørnsen Sønstedal og Erik Andersen Lindebråte 

 

 

Ting for Ås og Nesodden den 13 desember 1652 på Bølstad i Ås:

 

Erich Lindebraate, med sambt hanns broeder

Hans Krengerud, effter rigens steffning, vdj

rette fordrit, Bertell Syndstedall ibid: hannom

med rett ere tiltallende, formedelst att hand

aff itt mordische forsett, schall haffue lagt

sig vdj mordsti1 for hannom, och med enn bøsse

schøtt hannom igiennom hanns laar, och igiennom

hanns enne røv, och dermed schulle haffue schildt hannom

ved hanns hellse och helbrede, vdj hanns liffs tid,

och formeener hannd bør suare, och stannde hannom

derforre till rette, baade for hanns begangne

verch och gierning, saa och for hanns suie och verch,

schade och forsømmellse, med kost och tærrinngh,

med videre steffningenns formellding, j:

 

Her imod till saggen att suare, mødte nu vdj

rette hidsteffnnte Bertell Syndstedall, suarede

och berette att Erich Lindebraate alldrig

schulle beuislighegiørre, att hannd haffer ligit

vdj mordsti for hannom, menns løynnachtigen

vdj hans vdtagenn rigens steffning, hannom

i saa maade, haffr anngiffuett, saa hannd

derforre burde lide, och jnndstaa, som vedbør,

jtem effter enn rigens steffning, herjmoed, haffr

steffnndt Erich Lindebraatte, foer vnderschedelig2

[paaster], effter lang underhandling3

da ehr partternne, nu for retten sellfv

friuilligenn med huer andre, om burde saggen

for foreligit och forlichte, att huis ehr scheed

det ehr aff jffrig hastmodighed4, och effter denne

dagh, att schall vere huer andres goede venner,

och huilchen sig hereffter beuisligen forbryder, och

enten med ord eller gierninger, dend anden

offrfallder, dend att haffue forbrutt,

20 rixdr: hallffpartten til Ko: Ma: och

denn andre hallffpartt till dj fattige vden-

for Christiania, och dog hollde denne contragt,

och bøde som lougenn formellder, dog

vdjnden denne sagh, Koningens rett forbeholldes

och v-forkrenchet i alle maader,

 

Ting for Ås og Nesodden den 9 februar 1653 på Bølstad i Ås:

 

Jlligemaader fordrit fougdenn dennd sagh, vdj

rette, som seeniste ting, Beretell Synndstedall, och

Erich Lindebraatte, haffuer steffnedt med huer

med rigenns steffning, att for offuerfalldellse

och groffue slaugsmaall med huer anndre begangett,

huorom partternne till fornne paa tingett

ehr bleffuen forligte, saauidt dende saggenn angaar,

menns huad Konngssichten5 sig annbelannger, da

begierede fougdenn, paa rettenns veignne, nu

enndelige och forsuarlige domb, och efftersom

schall befindis, att Erich Lindebraatte, schall haffue

offuerfalldett Bertell Synndstedall, først, som

scheede paa Bertells egne eigere, och slagett hannom

noglle slagh, med enn støffuer6, da ehr Erich

Lindebraatte derfore tilldømbt, att bøde

till Koningenn 4 mark søllff, j:

 

Menns huad annbelannger, att Bertell Synndste-

dall, haffuer brugt jmod hannom v-loulige geuer,

saa som med enn bøsse, sig till defention, att haffuer

verget och forssuarett bør hand att bøde till

hanns Kongl: Mayst: derfore 8 ørtuger, och

1 ½ mark søllff7, jndenn hallff maanidz dag, at betalle,

med lidelige koest och tærringh, j:

 

Ting for Ås og Nesodden den 30 september 1653 på Børsum i Ås:

 

Kongl: Maystz: fougitt, haffuer vdj rette

steffnedt, Erich Lindebraatte, for slags-

maall begangett med Bertell

Syndstedall, forganngenn aar, huorfore

hannd till forne ehr tilldømbt, att bøede

till Koningenn 4 mark søllff, menns

efftersom forbemelte Erich Lindebraatte sellff

mødte vdj rette, och jnngenn formuffue att

schall haffue, vdenn noglle gamlle

kleder, som foug-

den iche ville haffue, da ehr hannd tilldømbt, saa

frembt hannd iche strax affbetaller, att

lide derfore paa kroppen till arbeide paa slotted

effter øffrigheds goede behagh, jnndtill samme

bøder kannd vere betalldt,

 

1, Mord-sti,en. (ænyd. d. s., fsv. mordhstiger; nu kun arkais., sj.)

   i udtr. som (ligge) i ell. paa mordsti, (ligge) i baghold (for at overfalde en).

2, under-skedlig,adj. (ogs. -skedelig-skædelig.(ænyd. undersked(e)-lig; fra mnt.

   undersched(e)lik, jf. nht. unterschiedlich; afl. af -sked) forskellig.Under-sked,

   en. (ænyd. d. s. (ogs. i bet.: udlægning, forklaring, betingelse, bestemmelse),

   jf. ænyd. underskede, glda. wnderskeden; fra mnt. underschet, -scheit, jf. nht.

   unterschied; til mnt. underscheden, se -skede; jf. -skel) forskel.

3, Under-handling,en. [-ˌhan'leɳ] flt. -er.(ænyd. d. s., ty. unterhandlung) vbs.

   til -handle (2); forhandling med det formaal at opnaa en overenskomst.

4, hast-modig,adj. [hasdˈmo?ði, ˈhasd- ˌmo?ði] (ænyd. d. s.; til glda. hast(e)modh,

   mnt. hastmot, hastmodighed; nu især dial.)d. s. s. hastig.

5, Sigt,subst. [segd] (ogs. Segt. smst.). (ænyd. sægt, bøde, oldn. sekt, skyld,

   straf, bøde, til sekr, skyldig, fredløs, der er besl. m. Sag; formen Sigt skyldes

   omdannelse i lighed m. V. sigte; jur., foræld.) bøde; i forb. sigt og sagefald,

  (ret til) sagefald (og pligt til at paatale og eksekvere dommene).

6, støffuer kan være det samme som staur.

7, med alle forbehold om feil skal det tilsvare omtrent 6 ½ riksdaler.

                          

Kildeinformasjon:Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 1, f. 43b, 47ab, 70b.

Ordbog over det danske Sprog

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net