1880 - Skifte etter Johan Wilhelmsen Saltboden under Solberg 

 

Den avdøde Johan Wilhelmsen og kona var opprinnelig begge i fra

Skiptvedt i Østfold, de bodde noen år i plassen Saltboden under gården

Solberg og livnærte seg for det meste ved fiske. I 1880, samme år som

dette skifte flyttet sønnen Thorvald til København og enken giftet seg på

nytt med Ole Larsen som kom flyttende til Saltboden fra Eidsvold.

Allerede året etter flytter også de til København hvor de hadde fått arbeide

på Hellerup glassverk, også datteren Antonette flyttet med til Danmark.

 

 

Follo sorenskriveri, skifteforhandlingsprotokoll nr. 4, folie 29.

 

Aar 1880 den 19de desember blev skifteret sat paa sorenskriverkonto-

ret. Retten administeredes af sorenskriveren i overvær af undertegne-

de skiftevidner.

Hvor da:

blev afholdt skiftesamling i afdøde arbejdsmand og fisker Johan

Vilhelmsen Saltbodens og gjenlevende hustru Karen Johanne Tor-

kildsens bo, som enken har besiddet uskiftet siden mandens død den

15 februar 1878, og som hun nu har begjært skiftet overenstemmende

med lov af 30te juli 1851 § 11-13 mellem hende samt hendes og af-

døde fælles umyndige børn, der ere afdødes eneste arvinger.

Enken mødte og opgav disse børn at være:

 

1, sønnen Vilhem Martin, født 23de mai 1863

 

2, datteren Antonette, født 20de januar 1866 og

 

3, sønnen Thorvald, født 7de november 1869.

 

Som værge for disse børn mødte gaardbruger Kristian Follestad

paa Solberg, der fremlagde en af ham og enken underskrevet opgave over

boets ejendele og gjæld, hvortil han saavelsom enken bekræftede.

Enken begjærede boets ejendele udlagt sig efter den i opgaven

anførte taxt, mod at børnenes arvelodder samt skifteomkostninger

tilsvares af hende og at ejendommen Saltboden med paastaaende

huse sættes til pant for disse udlæg.

Enken og værgen anførte paa foranledning, at denne ejen-

dom, der ikke er særskilt skyldsat, er med paastaaende huse

under opgavens forfattelse taxeret til 800 kroner.

Enken begjærede sig beregnet som vederlag for omkostningerne ved hendes afdøde

mands begravelse 40 kroner, hvorimod værgen intet havde at erin-

dre.

I det skifteforvalteren ikke fandt grund til at drage den fremkom-

ne opgaves rigtighed i tvivl, blev boet optaget til utlodning of slut-

ning paa den af enken begjærte maade.

Retten hevet.

 

[Utlodningen av boet finnes i

Skifteutlodningsprotokoll nr. 3, folie 279b].

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net