1810 - Skifte etter klokkeren Gulbrand Larsen Myhre 

 

 

Jens Hørbye

Provst for øvre Borgesyssels Provstie

og Sognepræst for Krogstad Præstegield

Friderich Carl Lange

Sognepræst for Aas Præstegield

Jens Abildgaard

Sognepræst for Haabel Præstegield

Giøre vitterligt: At Aar 1810 den 10de October

blev Skifte Session af Provsten og den yngste Assessor /: da

Sognepræsten i Aas Hr. Lange ved indtræffende Embeds-For-

retninger blev hindret fra at være tilstæde :/ nedsadt

og afholdt paa Krogstad Præstegaard, for at behandle den

paa Næsodden afdøde Klokker Gulbrand Myhres Boe, da saavel

Boets Behandling af denne Skifte Ret ved Bekjendt-

gjørelse indrykket i Christiania Intelligents-Blads

No 36, 37 og 39 dette Aar var bleven Publiceret, som

denne Skifte Session ved Placat læst ved Næsoddens og

Oppegaards Kierker bekjendtgiordt, hvilke bægge findes

her indtagen og lyder saaledes:

 

Da Klokkeren i Næsoddens Præstegield Gulbrand

Myhre ved Døden er afgangen, og Hans Boe taget

under Lovlig Skifte Behandling; Saa ville alle de, som

udi dette Boe maatte have noget at erindre, in-

den 12 Uger fra Dato derom behagelig henvende sig til

mig som Skifte Forvalter.-

               Krogstad Præstegaard den 2de Maii 1810.

                                    J. Hørbye

               Provst udi øvre Borgesyssels Provstie og

               Sognepræst for Krogstad.

 

Onsdagen den 10de October bliver en Skifte Session

i afgangne Klokker Myhre paa Næsodden Hans

Stervboe afholdt paa Krogstad Præstegaard, hvor-

saavel Stærvboe Enken med Hendes Laugværge

som alle de der udi dette Boe maatte have noget at

erindre, ville indfinde sig Klokken 10 Slet om Formid-

dagen, da man ønsket om mueligt ved denne

Session at optage Skiftet til Slutning.

                 Krogstad Præstegaard den 19de September 1810.

                                              J. Hørbye

Publiceret ved Oppegaard og i Næsoddens Kirke i den

samtlige Almues Paahør.    Testerer

                                                P: Røer.

Ved Registrerings Forretningen er tilforn an-

meldt, at den Afdøde ingen flere Arvinger har

efterladt sig, en Hans Enke Anne Mathea Strøm,

og en Datter Inger Maria Guldbrandsdatter Myhre 9

Aar gammel; Paa Enkens Vegne som for nær-

værende Tiid er arresteret og under Justitiens Til-

tale, mødte som af Lehnsmanden beskikket Laug-

værge Jørgen Knudsen Søndre Sandager, og paa Bar-

nets Vegne, som beskikket Tilsynsværge Klokker

Hendrich Berg.

Skifteforvalteren fremlagde den af Sognepræsten

Hr. Qvist under 27de Februarii d: Aar i Boet af-

holdte Registrerings Forretning, som her indtages

og Lyder saaledes:

 

Anno 1810 den 27de Februarii indfandt jeg mig

Pouel Qvist Sognepræst paa Næsodden paa S: F: Hr.

Provst Hørbyes Vegne, formedelst hans Lovlige For-

fald tilligemed de 2de Mænd Johannes Ruud og

Hans Grøstad paa Gaarden Grøstad i Næsoddens Præ-

stegjeld, for der og da at registere og vurdere hvad Mid-

ler og Formue, den sammestæds ved Døden Af-

gangne Klokker Gulbrand Myhre kan have væ-

rit eiende, og sig efterladt, som derefter falder

til Deeling imellem den Afdødes igjenlevende

Enke paa den ene Side, og deres udi Ægteskabet

sammen avlede Børn paa den anden Side, der

blev anmældt at være af følgende Alder og Navne

nemlig Enken Anne Mathea Strøm 40 Aar gammel,

og 1 Datter Inger Andria Gulbrandsdatter 9 Aar gammel.

Man foretog sig da at registere og vurdere følgende Boets

Effecter

 

1 mahlet Fyre Skatol 6-0-0

1 Kobber Caffe Kjeddel 1-0-0

1 liden KobberPande 0-1-0

1 stoer Gryde 0-3-0

1 Dito mindre 0-1-12

1 Dito mindre 0-1-0

1Grønt Steenfad 0-1-0

1 Hvidt Dito 0-1-0

5 Tallærkener 0-1-0

1 Kobber Trægt 0-0-12

1 Speil 1-0-0

1 røedmahlet Fyreskab 1-2-0

1 Fyre-Bord 0-2-0

1 Dito rundt 0-2-0

1 Slaug bænk af Fyre Træe 1-2-0

4 Træe stoeler 1-0-0

1 Klædes Kiste 3-0-0

1 Dito 1-0-0

1 Koffert 0-1-0

1 Kiste bænk 0-0-12

1 stoer Holk 0-3-0

1 mindre Dito 0-1-0

2 Tiner 0-0-12

1 Sigde 0-0-16

1 Saug et Bord og en Høvel 0-1-0

1 Træe Øxe 0-1-0

1 Anker og 1 Spand 0-0-10

1 Bjelde 0-0-12

1 Naver 0-0-10

1 Hammer og 1 Tang 0-1-0

1 Hug-Øxe 0-1-8

1 bred Dito 0-0-10

1 Par gamle Stør jern 0-0-8

1 Spade, 1 Braateruve og 1 Hakke 0-1-0

1 Holk 0-1-0

1 Spidsslæde 1-0-0

1 Arbejds Sæhle 0-10

1 Nuv 0-0-8

1 Tabulet 0-0-12

1 Halvpotte og 1 Halvpæle Mark 0-0-16

1 JerPotte og 2 Mæskekander 0-1-0

1 Stort Steenfad 0-0-12

2 Spylkummer 0-0-8

1 Krukke 1 Bøtte og 1 Glas 0-0-12

2 Steen Tallærkener 0-0-12

1 Steenfad og 1 Blik Tallærken 0-0-8

3 Par Knive og Gafler 0-0-12

1 Troug og 1 Kurv 0-0-12

1 Fiske Snøre 0-1-12

1 Dito 0-1-12

1 Par Braader og 1 Haand Saug 0-0-12

1 Fiil en Rasp og et Krudhorn 0-0-12

1 Bundt gamle Bøger 0-0-8

1 Bundt Dito 0-0-8

3 Barberknive 0-0-12

1 Tang 1 Paser og en Korketrækker 0-0-8

1 Høvel Jern og et Hug Jern 0-0-8

4 Bor og et SkeeJern 0-0-8

1 Deel Jern Skrab og et Krudthorn i en Skuf 0-0-8

1 Par Skoespænder 0-0-8

1 Træe Morter 0-0-12

1 Lysestage og en Sukkerklybe 0-1-0

1 Spand og 1 Kokke 0-0-12

1 Saae 1 Balg og 1 Embær 0-0-16

3 Troug og 1 Fad 0-0-16

1 Steen Tavle 0-0-8

1 Sax 0-0-8

1 Under Dyne med Duhnfyld 3-0-0

1 Over Dyhne 3-0-0

1 Hoved Pude 1-2-0

1 Sort Klædes Kjole og Væst 3-0-0

Et Par sorte Skjægges Buxer 1-1-0

1 gammel Frakke og 1 Væst 1-0-0

1 Hat 1 Hue og Væst 0-2-0

1 gammel Frakke 1-0-0

3 Gamle Skiorter 0-2-0

1 Bord 0-1-0

Summa 44 Rdr 20 sk.

 

Videre en anført er var Stærvboet ikke ejende,

som kunne komme Boet til Indtægt.

Derimod blev paafordret og anmældt følgende

Gjeld og Udgift

Niels Blylaget har tilgode 8-2-0

hvorpaa han har i Pandt et

Sølv Æg veiende 2 Lod 3 Qvintin.

Hans Grøstad 6-3-0

Videre Gjeld er anført var Stærvboet ikke paa-

hæftet, ligesom ingen flere indfandt sig, som noget

havde at erindre, blev denne Forretning sluttet.

Poul Qvist. Hans Grøstad. Johannes Ruud.

Saa fremlagde han og een af Sorenskriveren over

Boets Løsøre Effecter, den 22 Martii dette Aar afholdte

Auctions Forretning, som viser at samme i alt

blev  udbragt til 97-3-11, samt Incassator Poul-

sens Regning, efter hvilken Auctions og Incas-

sations Omkostninger i alt udgjør 19-0-13,

blir altså tilbage som Boet til Indtægt 78-2-22.

Auctions Forretningen følger Skifte Forretningen

in originale, men Incassators Regning indta-

ges her og lyder Saaledes:

 

Incassations Regnskab

For Auctionen paa Grøstad i Næsodden den 22 Martii

1810 over afgangne Klokker Gulbrand Myhres Efter-

ladenskaber, udbragt i Følge Auctions Forretnin-

gens Udviisende til 97-3-11

Derfra følgende Omkostninger:

Placaten med Bekjendtgjørelse 2-3-8

Auctions Salarium 3-3-14

Incassations Dito 3-3-14

Registratuuret paa 5 Ark 0-2-10

Incassations Control 0-2-10

Forretningens Beskrivelse med Bekræftning 0-3-8

Stemplet Papiir tilsammen med Forhøielse 1- 1 15

Fogden for Mænds Udnævnelse 0-1-8

Auctions Vidnerne 0-2-16

Lehnsmanden for Bievære 0-0-16

Skriv Papiir 0-2-0

Incassators Skyds 2 ½ Miil frem og tilbage med Tilsigelse,

Drikke Penge og Woiitur Leie a 2 ort er 2-2-0

12 ½ proCent 0-3-10

                                       19-0-13

Igjen som jeg ansvarer      78-2-22

Skriver Halvfjerdsindstyve og Otte Rigs-

daler To Ort og To og Tyve Skilling D: C:

    Wollebech den 28de Augustii 1810

                               M: Poulsen.

 

De tilstædeværende Klokker Berg og Jørgen

Knudsen Sandager erklærede paa Tilspørgen-

de: At de viste intet meere at

opgive som kunde komme Boet til

Indtægt. Derimod blev anmeldt følgen-

de som Udgivt for Boet.

Niels Blyelaget fordrer efter Regning

i alt 8-2-0

Hvorpaa havde Han faaet et

Sølv Slagvands Huus i Pandt, som er

solgt ved Auctionen.

Hans Grøstad fordrer som udlagt for Magazin Korn,

og en Rest paa Huusleien 6-3-0.

Jørgen Sandager fordrer som for lang

Tiid siden Laant den Afdøde 6-2-10

Engebret Kanthugger ved Lians bruget

fordrer for Malning 0-2-0

                                       i alt 22-1-12

 

Mere til Udgivt for Boet vidste de nærværen-

de ikke at opgive, ligesom ej heller flere

Creditores indfandt sig. Boet kunde da

blive optaget til Slutning,

men da den af Lehnsmanden beskikkede Laug-

værge for Enken ej havde talt med Hende,

følgelig ej vidste at opgive, om Hun

havde noget ved Skiftet at erindre eller

ikke, fandt Skifteretten det raadeligst at

udsætte dette Skiftes Behandling til en an-

den Tiid, da den af Øvrigheden beskikket

Laugværge for Enken kunde møde med Hendes

fornødent eragtende Tilsvar; Thi blev Skiftes

videre Behandling udsadt til Torsdagen den

8de November førstkommende Klokken 10 Slet

Formiddag da det her igjen paa Krogstad Præ-

stegaard bliver foretaget.

    J: Hørbye.    J. Abildgaard

Henrich Berg.   Jørgen Knudsen Søndre Sandager.

 

Aar 1810 den 22de November blev en Skifte Session

afholdt paa Krogstad Præstegaard i dette Skifte, hvor beg-

ge Assessores vare tilstæde. Ved Forretningen

mødte og Klokker Henrich Berg som Tilsynsværge for

Barnet; derimod mødte ingen Laugværge for

Enken, da Sorenskriveren havde udnævnt 2de

Mænd paa Næsodden dertil, men de begge havde

undskyldt sig, hvorom Skifteforvalteren fremlag-

de saavel et Brev fra Sorenskriverens Fuldmægtig

Hr. Poulsen som 2de Breve fra Christian Grannerud

og Svend Bache udi Ildjernet, hvilke Brever

indtages her og Lyder som følger:

 

Pro Memoria !

Hoslagt bruger jeg Frihed at fremsende en Skri-

velse af 14 dennes fra Svend Bache i Ildjernet,

hvorudi han ligeledes undslaaer sig for at være

Laugværge for Enken Anne Mathea Hoff. Samme

har jeg forelagt Sorenskriveren, og han har afgivet

det Svar at han anseer sig incompetent til at

tvinge nogen til at være Enkens Laugværge,

naar de ikke selv vil, da hans Virkende

som Overformynder ikke kan udvises saa langt.

Hvis altsaa Deres Højærværdighed skulle an-

see det absolut nødvendigt, at den bemældte

Enke under Hendes Mands Skifte burde have

Laugværge, saa bliver efter Sorenskriverens

Meening ikke andet tilovers, end at søge Am-

tet om at samme vilde beordre een dertil. Chri-

stian Graneruds Skrivelse til Deres Højærvær-

dighed, bruger jeg ligeledes Frihed at tilbagesende.

     Wollebech den 16de November 1810

                     Ydmygst

                    M. Poulsen.

Hr. Provst Hørbye

    til Krogstad.

 

Underdanigst Pro Memoria !

Da Lehnsmand Røer haver givet mig Ordre at møde

ved Skiftet efter Klokker Myhre, og der at være Laug-

værge for Enken Anne Mathea Hof. Dette fra-

beder jeg mig aldeles. Jeg har nu taget Hen-

des Datter ved Fattig Commissionen, da ingen af

den hele Almue vilde tage den, for den onde

Kones Skyld. Dernæst er ieg en af Hendes

Paaklagere over Hendes slette Opførsel i Menigheden

og Altsaa ikke seer mig i stand til at være Hen-

des Laugværge. Men da Svend Bache i

Ildjernet er Hendes Paarørende, og ikke ha-

ver videre med Hende at bestille, er Hand

bedre skikket til at være Hendes Laugværge.

Jeg for min deel underdanigst frabeder mig.

       Grannerud den 6 November 1870.

                              underdanigst Tiener

                              Christian Grannerud.

                    Ildjernet den 14de November 1810.

 

S: F: Hr. M: Poulsen !

 

Deres Ærede af 10de denne M: haver jeg imodtaget

i Gaar, og deraf seer at Christian Granerud haver

ønsket mig at være indsat til Laugværge, for Enken

Anne Mathea Hoff, og tillige anmærket at jeg

var af Hendes Paarørende som er usandt, da hver-

ken jeg eller min Kone vedkommer Hendes Fami-

lieskab i mindste maade. Da hun ingen Paarø-

rende har nærmere en paa Store Næs meener

jeg Granrun som Medhielper er nærmere til

at være det en jeg. Vel haver Granrun antaget

Hendes Datter, men hele Sognets Fattig Casse be-

taler Ham derfor. Indsluttede Brev sendes Dem

her igjen. Jeg giør mig sikkert Haab om at

De og Hr. Sorenskriveren venligst undskylder

mig, og befrir mig fra Bryderie med det onde

Mennesket.

                      Fra Mhr. Vens stedse forbundne

                                      S. Bakke.

 

Da man nu troede at Enken ej kunde have andet

at erindre ved Skiftets Behandling, en at paastaae

sin Tarv iagtaget, hvilket Skifte Retten detsuden vilde,

saa ansaa man det retteste at optage Skiftet til

Slutning.  J: Hørbye.  F: C: Lange.  J: Abildgaard.

                                                Henrich Berg.

 

Hvorefter Skifteforvalteren foretog sig over

Stærboets Ind og Udgivt at forfatte følgende

Beregning

1mo Indtægt

Under Skifte Behandlingen er intet mere an-

mældt Boet til Indtægt en Betalet af de

ved offentlig Auction den 22de Martii d: A: bort-

solgte Løsøre Effecter, som i Følge den fremlag-

de og herved in Originale følgende Auctions For-

retning i alt udgjør 97-3-11, hvorefter dog

gaaer Auctions og Incassations Omkostninger

efter den her indtagne Regning med 19-0-13

blir altsaa allene tilbage, som udgiør

Dette Boes Heele Indtægt og Formue 78-2-22

2de Gield og Udgift

 

1, Deels ved Registerings Forretningen, Deels ved indførte

Skifte Session, ere følgende Fordringer anmeldte,

hvorimod ingen Indsigelse er skeet fra Arvingernes

Side.

 

a, Niels Blyelagets Fordring, efter Regning 8-2-0

b, Hans Grøstad fordrer som udlagt for Magazin Korn og en Rest paa Huusleien 6-3-0

c, Jørgen Sandager fordrer som for lang Tiid siden Laant den Afdøde 6-2-12

d, Engebret Kanthugger ved Liansbruget fordrer for Malning 0-2-0

                                                           i alt                                     22-1-12

 

2, Dette Skiftes Omkostninger

 

a, Til Fogden for Vurderings-

Mændenes Udnævnelse med Justicie

Fondens Tilkommende 0-1-10

 

b, Til Vurderingsmænd for vver

Dag a 24 s.  0-2-0

 

c, Lehnsmanden for at bekjendtgiøre

Placaten til den første Skifte Session  0-1-8

 

d, For en Bekjendtgiørelse om dette Skifte

indrykket i Christiania Intelligentz Blade

No 36, 37 og 39 dette Aar  0-3-0

 

e, Skifteforvalteren for denne Bekjendt-

giørelses Udstædelse med Justicie-

Fondens Tilkommende  0-1-3

 

f, Stemplet Papiir til Skiftebrevets

Beskrivelse  0-1-17

 

g. Skiftebrevets Beskrivelse paa 5 Ark

a 2 ort  2-2-0

 

h, Det Justice Væsenets Fond deraf til-

kommende  0-1-6

 

i, Papiir til Skiftebrevet og sammes

Indbindning  0-2-0

 

k, De 2de Assessores for deres Reiser,

Hr. Abildgaard til 2 Sessioner 2-0-0, og

Hr. Lange til 1 Session 1-0-0 tilsammen 3-0-0

 

                                                                                    8-3-22

  Summa Summarum dette

Stærboes hele Gield og Udgift                                         21-1-10

Naar nu fra Stærboets forestaaende Indtægt og Formue   78-2-22

fradrages dets Gield og Udgivt med                                 31-1-10

       Saa bliver i Behold                                                  47-1-12

Men herpaa gaaer

 

a, Skifteforvalterens tilkommende Sa-

larium 1 procent i følge Forordningen

af 19de Augustii 1735                               0-1-22

 

b, Det Justice Væsenets Fond deraf til-

kommende                                               0-0-5

 

c, Den ved Anordning af 13de Januarii

1792 befalede 1/3 procents Afgivt              0-0-15

 

d, Ligeledes den ved Anordningen af 8de

Februarii 1810 befalede 1/3 procents afgivte  0-0-23

 

                                                                  0-3-12

 

Blir altsaa tilbage                                         46-1-19

 

Heraf Stærbo Enken Anne Mathea

Strøm tilkommer

a, i Hoved og Boets Lod 23-0-21

b, Den Hende efter Lovens 5 Bogs

2 C 19 Art: tilfaldende Broderlod 15-1-22 1/3

                      Tilsammen           38-2-19 5/6

 

Og Datteren Inger Andrea Gulbrandsdatter

Myhre en Søster Lod    7-2-23 1/6

 

Som saaledes udgiør forestaaende Arvfalden    46-1-19

Thi fortsættes til alt forestaaende følgende

Udlæg og Lodsædler

 

1, Niels Blyelaget fordrer udi afgangne Klokker

Myhres Boe efter Regning 8-2-0

Udlægges

Annammer hos Skifteforvalteren af de indkomne rede Auctions Penge

Fuldt Udlæg 8-2-0

 

2. Hans Grøstad fordrer for udlagt for Magazin Korn

og en Rest paa Huusleien  6-3-0

Udlægges

Annammes hos Skifte-Forvalteren af de

indkomne rede Auctions Penge

Fuldt Udlæg  6-3-0

 

3, Jørgen Sandager fordrer som for Lang Tiid siden

laant den Afdøde  6-2-12

Udlægges

Annammer hos Skifteforvalteren af de indkomne rede Auctions Penge

Fuldt Udlæg  6-2-12

 

4, Engebret Kanthugger ved Lians Bruget fordrer for

Malning  0-2-0

Annammes jos Skifteforvalteren, af de indkomne rede Auctions Penge

Fuldt Udlæg  0-2-0

 

5, Dette Skiftes Omkostninger beløber i alt efter forhen

anførte Specielle Beregning  8-3-22

hvortil kommer

a, Skifteforvalterens tilkommende Salarium 1 procento  0-1-22

b, Det Justicie Væsenets Fond tilkommende  0-0-3

c, Den paabudne 1/3 procento Afgivt  0-0-5

d, den øigeledes paabudne ½ Procento Afgivt  0-0-23

                                                                    9-3-15

Udlægges

Annames hos Skifteforvalteren af de indkomne rede

Auctions Penge

Fuldt Udlæg  9-3-15

 

Arve Lod Sædler

1, Stærboe Enken Anne Mathea Hoff tilkommer

a, i Hoved og Boes Lod  23-0-21 ½

b, Den Hende efter Loven tilkommende Bro-

der-Lod af det øvrige halve Boe  15-1-22 1/3

             Tilsammen                    38- 2- 19 1/6

Udlægges

Annamer hos Skifteforvalteren af de indkomne rede Auctions Penge

Fuldt Udlæg  38-2-19 6/5

 

2, Datteren Inger Andrea Gulbrandsdatter tilfalder

i Arv efter sin afdøde Fader  7-2-23 1/6

Udlægges

Annammes hos Skifteforvalteren af de indkomne rede Auctions Penge

Fuldt Udlæg  7-2-22

 

Hvilke altsammen udgiør Stærvboets fulde Indlægds

Summa  78-2-22

Skriver Halvfjerdsindstyve og Otte Rigsdaler.

To Ort og To og Tyve Skilling.

 

Hermed er dette Skifte Sluttet og tilendebragt, hvorved Ud-

lægge er given som før er meldt, hvilke enhver vedkommen-

de myndig paa Lovlig Maade selv har Magt at disponere.

Men hvad den Afdødes umyndige Datter Inger Andrea Guldbrands-

datter angaaer, da, efterdi Hun af Næsoddens Præstegields

Fattig Væsen er taget under Forsørgelse paa Grund af Hendes

og Hendes Moders Fattigdom, vil og den af Hende tilfaldne

Arv i følge Anordningen af 5te December 1749 blive

at aflevere til dette Præstegields Fattig-Casse.

Saaledes at være Passeret Skiftet og Deelt, bekræf-

tes under vore Hænder og Signeter

Actum supra.

J: Hørbye.  Lange.  J. Abildgaard.

 

 

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Øvre Borgesyssel prosti, Skifteprotokoll 2 , f. 222b

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net