1744 - Skifte etter Aslak Jørgensen på Bleksli under Røer 

 

Aslak Jørgensen Bleksli hadde tidligere vært bosatt på Lindebråte under Nord-Dal,

det var skifte på Lindebråte etter hans forrige kone der i 1737.

 

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 5, folie 120b.

  

Christian Behman Sorenskriver over Folloug Fogderie

giør vitterligt at Ao 1744 d 10 Octbr blev efter foregaaende tillysning ved Kirke backen

paa pladsen Blixle under gaarden Røer udi Næssoddens præstegield holt rigtig skifte

og deele efter den sammestæds afdøde mand sl. Aslach Jørgensen og det imellom hans efter

ladte Encke Eli Olsdatter, med hvilken hand ej har væred barne bunden, paaden ene, og

den sl. Mands udi første ægteskab med sal. Mari Engebretsdatter aflede 4 børn paa den

anden side, Neml. 2 sønner og 2 døttre, sønnerne Hans Aslachsen 18 aar gl. og Jørgen

Aslachsen 9 aar gl. Døttrene Berthe Aslachsdatter 15 aar gl. og Anne Aslachsdatter

12 aar gl. Hvor da og til benefnte forretnings betiening var nærværende lensmanden

Halvor Larsen Grimoe og de 2d eedsorne laugrettesmænd af benefnte præstegield Ole

Løes og Søren Haakolt, da og indfant sig paa hr. Capt. Liut. Pinciers veigne, i følge

Dragoun forordningen, saasom denne plads sorterer under dragoun qvarteret

bemt. gaard Røer, for dette skifte at bivaane, corporal Hertskiob, hvor os da til regi-

stering, vurdering og endelig paafølgende skifte og rigtighed imellem vedkommende, af

ednu bemt. Eli Olsdatter og hendes benefnte stif børn, blev andgivet og andvist,

samt skiftet af os forrettet som følger. Paa skifte rettens tilspørgende forklarede

enken og børnene, sterboet ej at være ejende, guld, sølv eller reede penger.

 

Tilgodehavende Penge,

Enken andgaf at have til gode udi sterboet efter

Af sl. Jens Nielsen Hasle her i præstegieldet 7 rd

ligeledes hos Svend Sørensen Hallangen af

Aas præstegield…………………………………………… 2 rd 2 ort

Peder Evensen Hvidsteen stranden

i Vestbye præstegield……………………………………3 rd

Halvor Bøhler i Froens sogn………………………… 4 rd 2ort

og hos Johannes Jensen i Næsod

tangen for arbejde………………………………………  1 rd 1 ort

 

Mæssing

1 stage                                                      12 s

 

Tin

1 laag og en saltsircken                               12 s

 

Blich

1 par stager og 1 tragt 6 s. 1 lampe 4 s.       10 s

 

Steen Tøy

3 fader 6 s. 1 krocke 6 s.                             12 s

 

Jern Tøy

1 smal jerngryde 1rd 2 ort, 1 do. bred 1 rd 8 s.              2 rd 2 ort 8 s

do. smal 1 do. mindre 1 liden do.                                  1 rd 1 ort 8 s

1 stegepande 16 s. 1 stohle 12 s. 1 gl. hug øx 10 s.        1 ort 14 s 

1 bred do. bihle 12 s. 1 gl. do. 6 s.                                         18 s

2de navere og 2de spiger bor 12s. 3 gl. liaer 5 s.             17 s

2 sigder 18 s. 2 knibe tenger 1 ort 1 stor hammer 8 s.     1 ort 18 s

1 do. mindre 3 s. 1 skredder sax 8 s.                              11 s

1 plaug med behør 3 ort 16 s. 1 harv 1 ort 16 s.              1 rd 1 ort 8 s

3 Braatteriver 5 s. 1 tacke med bagstegang 2 ort 16 s.     2 ort 21 s

 

Træboeskab

1 fremskab i stuen 2 ort, 1 roeskab 1 ort                           3 ort

1 kiste med runt laag 2 ort 6 s. 1 do. mahlet 2 ort              1 ort 8 s

1 do. gl. 6 s. 1 do. med runt laag 10 s.                              16 s

1 liden [b....e] 4 s. 1 gl. skrin 8 s. 1 do. 4 s.                       16 s

1 kiste benck 7 s. 1 brygge kar 16 s. 1 korn do. 6 s.           1 ort 5 s 

1 mehl sold 12 s. 2 do. 12 s. 2 mindre do. 10 s.                 1 ort 10 s

1 do. liden 3 s. 1 hiul rock 2 ort 12 s. 1 do. ældre 17 s.      3 ort 8 s

1 gl. væf med behør 2 ort 1 gl øel tønde 8 s.                     2 ort 8 s

1 ancker 8s . 2 stoler 12 s. 2de holcke stoler 12 s.             1 ort 8 s

3 holckstoler 12 s. 1 tavelet 4 s.                                       16 s

1 bord med skuf under 1 ort 2 s. 1 valbierck kande 16 s.    1 ort 18 s

15 trætallerkener 9 s. 1 kiærne 4 s.                                  13 s

12 træskaaler 20 s. 4 melde traug 4 s.                              1 ort

½ dousin træe skeer                                                        3 ort

 

Uld og Lin klæder

1 underdyne med strie vahr                                              3 s

1 blaaerennet overdyne                                                    1 rd

1 hovedpude 1 rd 8 s. 1 gl. kione haare 12 s.                     1 ort 20 s

1 pr. strielagen 1 ort 1 gl. gaase øye væfsduug 12 s.          1 ort 12 s

1 pr. strie handklæder med fletting                                   8 s

1 do. enckel uden fletting                                                 4 s

Gang klæder fordum tilhørende sl.

mand. 1 gl. kiole                                                               1 ort 12 s

1 gl. rød væst 1 ort 8 s. 1 pr. skind boxer 1 ort 8 s.             2 ort 16s

 

Creature

1 rød kollede koe med hvidt hovet                                     4 rd

1 do. rød fleckede uden horn                                             3 rd 2 ort

1 do. brun med horn                                                         3 rd 3 ort

1 do. gl. rød af colleur 3 rd, 1 qvie kalv 1 rd                        3 rd

2 gieder a 2 ort                                                                 1 rd

5 voxne souger a 1 ort 16 s.                                               3 rd 8 s

3 unge do. a 20 s.                                                              2 ort 12 s

 

Avl og Afgrøde

4 td. utærsket hafre a 3 ort 12 s.                                        3 rd 2 ort

1 td. bland korn                                                                 1 ort 10 s

3 favnuer høe a 3 ort 12 s.                                                 2 rd 2 ort 12 s

 

Mere forefandtes icke til dette sterboes indtegt

at beregne, ej heller vidste encken og hendis

stifbørn paa tilspørgende noget noget mer

til boes bæst at erindre.

Altsaa bedrager sig dette sterboes

gandske indtægt og formue sig til penge 61-2- 12

skriver tredsinds tiuge og een rd 2 ort 12 s.

Derimod paakoster dette sterboe efter-

skrevne gield og besværinger, som føren

nogen arve kand maae fradrages og betales,

encken tilstoed at være skyldig til hendes

beboede plads hos eieren Svend Schchlefald 2de aars

resterende huuse leye a 4 rd                                              8 rd

videre er hun skyldig til Rasmus Røer                                  16 s

og til Asle Stranden                                                           16 s

for resten sagde hun dette sterboe icke videre

til nogen at være skyldig, undtagen til

hendes 4 stifbørn, hvis mødrene arv til-

sammen beløbende 19 rd, var hendes sl. mand

som deris formynder betroed, hvorom

hun fremlagde skiftebrevet efter deris

sl. moder afg. Mari Engebretsdatter, forretted

af forrige sorenskriver Sr. Peder And og med

haffte laugrettesmænd Aslach og Ellef Dahl

paa Linnebraatten under gaarden nordre

Dahl i Aas præstegield d. 29 julj 1737, hvor

af skifteretten fant fornøden i denne skifte-

act at  medtage, begyndelsen bonus ballance

og deeling, benefnte børns lod sædler og slut-

ningen. Hvorefter da dette sterboe bliver

andsvarlig for disse børns mødrenes arv, neml.

til Hans Aslachsen 6 rd 1 ort 8 s.

Jørgen Aslachsen 6 rd 1 ort 8 s.

Berthe Aslachsdatter 3 rd 16 s.

og Anne Aslachsdatter 3 rd 16 s.

                                                           19 rd.

Og som icke mere gield blev andgivet eller

fordret, andførte skifte forvalteren dette skif-

tes bekostninger, saaledes:

stemplede papire til dette skifte brev        2 ort

Slotsfogden Sr. J. Tobiasen som dette stæds foged til-

komme for mændenes udnæfning til denne forret-

ning                                                   16 s

Hr. Capt. Lt. Pincier tilkommer efter dragoun

forordningen for skiftets bivaanelse      2 ort 16 s

Lensmanden tilkommer for hans umage ved

dette skifte samt for skiftets bekientgiørelse

ved kiercken                                       1 ort 8 s

De 2de vurderings mænd tilkommer for der-

es umage ved dette skifte a 12 s.           1 ort

Sorenskriveren tilkommer som skattefor-

valter for dette skifte at forrette udi salario 1 ort 8 s

og for dette skiftebrevs beskrivelse paa

10 ark a ½ rd                                             5 rd

Summa Summarum bedrager dette

sterboes gield, kraf og udgiftsposter sig

til penge                                                   34 rd 2 ort 8 s

Hvilken summa naar den drages fra

indtegter                                                   61 rd 2 ort 12 s

Bliver igien til deele imellom encken

og den sl. mands børn                                27 rd 4 ort

deraf tilkommer enken paa hendes hoved-

lod den ½ deel                                          13 rd 2 ort 2 s

den anden ½ deel tilkommer den sl. mands

2 sønner og 2 døttre, og nyder da Hans

Aslachsen en broder lod                             4 rd 2 ort 2/3 s

Jørgen Aslachsen ligeledes                         4 rd 2 ort 2/3 s

Berthe Aslachsdatter en søster lod              2 rd 1 ort 1/3 s

og Anne Aslachsdatter ligeledes                  2 rd 1 ort 1/3 s

 

Hvorefter da først til gielden og udgiftsposter-

ne er givet følgende udlæg:

 

Svend Schochlefald for hans fordring 8 rdr udlagt

1 messing stage 12 s. 1 stoele 12 s. 3 steen fad 6 s.                       1 ort 16 s

1 tin laag og 1 saltsircken 12 s. 1 sten krucke 6 s.                           18 s

1 smal gryde 3 ort 1 liden do. 16 s. 1 stegepande 16 s.                    1 rd 8 s

1 stor hammer 8 s. 1 skredder sax 8 s. 3 gl. liaer 5 s.                       21 s

1 mindre stor hammer 3 s. 3 braatteriver 5 s.                                   8 s

1 kistebenk 7 s. 1 gl. hiul rok 17 s. 15 trætallerkener 9 s.                  1 ort 9 s

½ dousin træeskeer 3 s. 1 mehl holck 3 s.                                        6 s

1 kiste med runt laag 10 s. 1 td. bland korn 1 ort 10 s.                      1 ort 20 s

1 fremskab i stuen 2 ort 1 plaug med behør 3 ort 16 s.                      1 rd 1 ort 16 s

1 harv 1 ort 16 s. 1 tacke med bagstegang 2 ort 16 s.                       1 rd 8 ort

1 roeskab 1 ort 1 pr strielagen 1 ort                                                 2 ort

1 gl væf med tilbehør 2 ort 2 td. hafre a 3 ort 12 s.= 1rd 3 ort           2 rd 1 ort

                                                                 Summa                         8rd.

 

Rasmus Røer for hans tilgodehavende 16 s. er

udlagt 1 gl. skrin 8 s. 1 ancker 8 s.                            16 s

 

Asle Stranden for hans fordrende 16 s. er udlagt

2 stoler 12 s. 4 gl. melcke traug 4 s.                           16 s

 

Hans Aslachsen for hans i boet indestaaende mø-

drenes arv- 6 rd 1 ort 8 s. udlagt 1 stor smal gryde                     1 rd 2 ort

2 td. hafre a 3 ort 12 s. = 1rd 3 ort, 1 favn høe 1 ort 12 s.           2 rd 12 ort

1 hovedpude 1rd 8 s. 1 gl. gaas øye væfsduug 12 s.                    1 rd 20 s

1 mahlet kistebenk 2 ort 2 gieder a 2 ort=1rd                             1 rd 2 ort

                                                               Summa                     6 rd 1 ort  8 s

 

Jørgen Aslachsen for hans i boet indestaaende

mødrenes arf  6 rd 1 ort 8 s. udlagt 1 rød kollet koe

med hvidt hoved 4 rd 1 td. hafre 3 ort 12 s.                             4 rd 3 ort 12 s

1 kione haare 12 s. 1 kierne 4 s. 1 skrin 4 s.                            20 s

3 holcke stoler 12 s.  2 naverer og 2 spigerbor 12 s.                 1 ort

1 smal gryde 1 ort 16 s.  1 gl. rød væst 1 ort 8 s.                     3 ort

1 valbierck kande 16 s.  1 gl. øel tønde 8 s.                              1 ort

                                                              Summa                    6 rd 1 ort 8 s

 

Berthe Aslachsdatter for hendes i boet indestaa-

ende møderne arv 3 rd 16 s. er udlagt

1 gl. rød koe 3 rd, 1 gl hug øx 6 s. 2 mehl holcker 10 s.            3 rd 16 s

 

Anne Aslachsdatter for hendes i boet indestaaende

møderne arv 3 rd 16 s.  udlagt udi en brun koe

med horn 2 rd 2 ort, 1 hiul rock 2 ort 12 s.                              3 rd 12 s

1 enkelt strie handklæde                                                        4 s

                                                                                           3 rd 16 s

 

Stemplet papier til dette skifte brev                                        2 ort

Slotsfogden tilkommer for mændenes udnæfning                     16 s

Sorenskriveren tilkommer udi salario                                      1 ort 8 s

og for skifte brevets beskrivelse                                             5 rd

                                                 til sammen                          6 rd

 

Udlagt

af de penge Jens Nielsen Hasles sterboe er

skyldig til dette sterboe                                                         6 rd

Hr Capitain Lieutenant Pincier tilkommer

udi salario for skiftets bivaanelse 2 ort 16 s.

udlagt 1 voxen faar 1 ort 16 s. 1 tavelet 4 s.                          1 ort 20 s

12 træeskaaler                                                                    20 s

                                                                                    = - 2 ort 16s

 

Lensmanden tilkommer for hans umage ved

dette skifte 1 ort 8 s.  Udlagt

1 pr. skind boxer                                                                1 ort 8 s

 

Vurderingsmænderne tilkommer for deris

umage 1 ort Udlagt 2 knibetenger                                        1 ort

 

Dernæst er for arven giort følgen-

de udlæg:

 

Encken Eli Olsdatters tilfaldende hoved lod

af dette sterboes beholdne formue 13 rd 2 ort 2 s

udlagt udi de penge Jens Nielsens

sterboe til dette sterboe er skyldig  2 ort

ligeledes af de penge Svend Hallan-

gen er skyldig                                                              1 rd 1 ort

hos Peder Evensen                                                       1 rd 2 ort

hos Halvor Bøhler                                                         2 rd 1 ort

og hos Johannes Jensen Næssodtangen                          2 ort 12 s

2 favner høe a 3 ort 12 s.                                              1 rd 3 ort

1 rød flecked kolled koe                                                 3 rd 2 ort

1 bred gryde 1 rd 8 s. 1 pr. blick stager og 1 tragt 6 s.     1 rd 14 s

1 blaarennet overdyne                                                   1 rd

                                     Summa                                   13 rd 2 ort 2 s

 

Sønnen Hans Aslachsøn tilkommer udi fædrene

arv 4rd 2 ort 2/3 s. udlagt udi pengerne

Jens Nielsen Hasles sterboe er skyldig                                     16 s

hos Svend Hallangen 1 ort 16 s.  hos Peder Evensen 2 ort         3 ort 16 s

hos Halvor Bøhler                                                                   3 rd 3 ort

og hos Johannes Jensen Næssodtangen                                    20 s

1 gl. kiole 1 ort 12 s. 1 liden blick lamp 4 s.                               1 ort 16 s

1 liden [b....e] 4 s. 3 voxne faar a 1 ort 16 s. [kid] 1 ort             1 rd 1 ort 4 s

1 pr. strie handklæder med fletting                                            8 s

1 brygge kar 16 s. 1 ung faar 20 s.                                            1 ort 8 s

1 gl. hug øx 12 s. 1 bred do. 12 s. 1 gl. kiste 4 s.                        1 ort 4 s

udi et korn kar                                                                          2/3 s

                                                                                            = 4 rd 2 ort 2/3 s

 

Jørgen Aslachsen tilkommer udi fædrene

arv 4 rd 2 ort 2/3 s.  Udlagt udi pengerne

ligesom broderen                 2 rd 4 s

2 sigder 8 s. 1 kistebenk med runt laag 2 ort 16s.                  3 ort

1 under dyne med strie vahr                                                 3 ort

1 voxen faar 1 ort 16 s. 1 ungt do. 20 s.                                2 ort 12 s

1 bord med skuf under 1 ort 2 s. 1 mehl sold 6 s.                   1 ort 8 s

udi et korn kar                                                                     2/3 s

                                                                                      = 4 rd 2ort 2/3 s

 

Berthe Aslachsdatter tilkommer udi fædrene

arv 2 rd 1 ort 1/3 s. Udlagt udi pengerne

Jens Nielsen Hasles sterboe er skyldig                        8 s

hos Svend Hallangen                                                20 s

hos Peder Evensen                                                   1 ort

hos Halvor Bøhler                                                     1 ort 12 s

og hos Johannes Næssodtangen                                10 s

1 melkekolle 2s. 1 qvie kalv 1 rd                               1 rd 2 s

1 ungt faar 20 s. udi et korn kar 1/3 s.                      20 1/3 s

                                                                          = 2 rd 1 ort 1/3 s

 

Anne Aslachsdatter tilkommer udi

fædernes arv 2 rd 1ort 1/3 s. Udlagt

udi pengerne ligesom søsteren                               1 rd 2 s

udi een brun koe med horn                                    1 rd 22 s

udi et korn kar                                                      1/3 s

                                                         Summa       2 rd 1 ort 1/3 s.

 

Saaledes har mand til enhver, for deris tilkommende rett givet ved børlig udlæg det

enhvers udlægs sæddel tydelig du viiser, og er nu allene at andordne formynder for den sl. mands

børn Hans og Jørgen Aslachs sønner, Berthe og Anne Aslachs døttre, der tilsammens er tilfalden udi

mødernes arv 19 rd og nu udi fæderne arv 2 ort 2 s. og bliver da herved for denne benefnte

arv til sammen 32 rd 2 ort 2 s. til værge og formynder andtaget og beskicked børnenes stif moder

Elie Olsdatter, dog under til og opsyn, af deris nærmeste vederhæftige frende den danne-

mand Niels Thoresen Storerud, hvilken formynder og tilsyns-værge, dette formynder-

skab saaledes haver at behandle og tilsee som de i tiden vil være andsvarlig, imidler-

tid og indtil saadan rigtighed som laugen æsker, for dette værgemaal er aflagt skal

ej allene formynderen, men end og tilsynsværgens eiende midler være derfore til

prioritered underpart og forsikring ligesom de og een for bægge og bægge for een skal

staae til ansvar, i fald noged dervæd maatte mangle. Dette skifte saaledes vil

at være behandlet slutted og tilendebragt, bekræftes under egen haand og signet

illigemaade efter lovens lydende bekræftes dette af encken og tilsynsværgen: Actum

anno die et loco ut supra. Chr. Behman.                                                             

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net