1740 - Granerudstøen 

Skifte med løsøreauksjon etter Christen Pedersen Suur:

 

 

Skifte Brev

efter

Afg: Christen Pedersen Suur.-

Baltzar Sechman Fleischer Kongelig Mayts Bestaltet!

vice Borgermester og Raadmand samt Notarius Publicus udi Christiania paa egne og Kongl:

Majts Krigs Commisaire og Byefoged Arent Kierulf veigne.- Og paa Raadstueskriverens veigne

som befuldmægtiged vice Maaler og Vrager Johan Andreas Pipper  med de 2de af Byefogden udmelte

Borger og LaugrettesMænd Lars Nielsen og Herman Hansen.- Giøre hermed Vitterligt: at Anno

Christi 1740 den 20de February vare mand forsamblede udi Granerødstøen i Christiania Fiorden, efteer

den der sammesteds ved døden afgangne Borgermand Sal. Christen Pedersen Suur, for at foretage os

en Lovlig Rigistrering og Vurderings Forretning, til paafølgende Skifte og deeling, imellem En-

ken Maren Simensdatter paa den eene, og den afdødes eeniste efterladte Søn Hans Christensen

Fridtz anden siide, fra hvilken er indkommen Reqvisition om Skifte Forretningen dat: 11te febr

1840 saalydende.-

 

Høyædle og Velbaarne

Velædle og Velbyrdige

Hr Magistrat,

Samt Velædle og Velbyrdige Hr Krigs-

Commisaire og Byefoget.-

Min Fader Christen Pedersen Suur, som

her til Christiania mange aar har været Bor-

ger, er for en 14 dags tiid siiden, udi hans i boende

Pladz Granerøestøen i Christiania Fiorden

beliggende, ved døden afgangen, og som ieg, der

da er den Sal. Mands eeneste Søn og Livsarving,

ej med min Stemoder Maren Simensdatter kand

blive mindelig Foreenet om den Arv mig kand

tilfalde, efter bemelte min Sal: Fader, da hun

mig ikkun udi Penger og Vahre har anbudet

200 Rdr som ieg ikke kand formedelst Boens bedre

Tilstand andtage; Saa ansøges Erbødigst og Yd-

mygst at denne Byes Øvrighed samt Skifte-For-

valtre som Skifterne efter BorgerMænd bør

forrette og afhandle: at de efter min Fader

vil faaretage sig et Laulig og Retfærdig Skifte,

og til den Ende strax paa Arve-Tomten ved

Boes Midel lade Registrere og Vurdere Boens

Effecter som andsøges at maatte skee nest-

kommende Løverdags Faar-Middag, og naar samtlig

Boens Effecter ved Auction er bragt i [Bogen], der-

efter tildele mig den halve-Boes Beløb og min

Stemoder fornevnte Maren Simensdatter den an-

den halve deel af Boens Beløb; herom ieg forven-

ter eders Laulig Assisstance og forandstaltning

hvorimod ieg stedse forbl:

De Gunstige Herrer

Ydmygst tiener

Hans Fritz

Christiania den 11 Febr 1740,-

 

Ved Forretningen var tilstæde Encken med

hendes Søn Iver Olsen som hendes andtagne Laugværge;

Saa var og tilstæde Arvingen Hans Christensen Fritz,

samt hands af Magistraten beskikkede Curator Sr

Peder Løchstør, som producerede Magistratens ham

givne Certification og udmedelse til Curatellet

at forestaae dat: 19 Febr 1740 saalydende.-

 

Høyædle og Velbyrdige

Allerhøjforunded og Gunstige

Hr Magistratz!

 

Nestleeden den 11 Febr giorde ieg Andsøgning

om et Lovlig Skiftes foretagelse efter min Afgangne

Fader Christen Pedersen Suur, som og blev Considereret

og mig strax bevilget, nemlig at Skifte og Forvalte-

rne Hr Borgermester Fleischer og Hr Krigs Com-

misaire og Byefoged Kierulf i Boen den begierte

Tiid att Indtræde og begynde Forretningen, men

efter min begier, bliver først Skifte Registreringen

førstkommende Løverdag paa Arve Tomten foreta-

get, paa det ieg før Skiftets begyndelse efter Loven

[havde] andordnet  en Curator efterdi ieg

[først saavidt] førstkommende Medio Juni opnaaer

mine Fuldmyndige 25 aar; Hvorfore ieg

hermed aller ærbødigst og ydmygst andsøger og

[...vigere] at denne Byes Høj og Velædle samt Vel-

Gunstige Hr Magistrat for mig som en Borger Søn

vil andordne og Constituere en Curator som med

mig for hvad Arv ieg efter Skiftets udfald

Lovlig kand tilfalde eller for hvis ieg under

Skiftet med min Stedmoder Marie Sal: Chris-

ten Suurs Mindelig kand blive foreenet og

forligt om, Kravesløs kand qvittere og un-

derskrive, til min Moders og alle vedkom-

mendes Sikkerhed; Til hvilken min Cu-

rator ieg hermed allerydmygst begierer og

foreslaar, at maatte blive den velfornemme

Borgermand Sr Peder Løchstør, herom ieg

allerydmygst forventer og tilbeder mig her-

paa teignet en Gunst. behagende Resolution;

hvorimodd ieg Stedse forbl. med ald Submis-

sion,- Den Gunstige Magistratez

tiener

Hans Fritz.

Christiania den 18 Febr 1740,-

 

Efter Reqvicition forestaaende Ansøgning

og begiær, vorder til ermeldte Hans Fritz her-

med er anordnet og Constitueret som Curator

Seigr Peder Løchstør, som med hannem til

alle vedkommendes sikkerhed for den Fædr-

ene Arv  ham kand tilfalde udi Skifted eft-

er hands Fader, efter Loven kand Qvittere

og derfore kravesløs Afkalds Qvittering med

hans underskrivt og Conjunction udstædes.

Christiania Raadstue den 19 Febr 1740.-

         P. Resen.               B: S. Fleischer.

 

Saa var og ved denne Forretning tilstæde

Enckens datter Maren Olsdatter som Stiff-

datter til den Afdøde, og hendes Mand Joen

Larsen Klokker paa Næsodden,- Item

Hans Erichsen Fladebye som har den anden

Stiffdatter Anna Olsdatter til Egte; I

hvis over og hosværelse Boens Midler og Ef-

fecter som Encken med Laugværge anviste

blev Registrert og Vurderet som følger.-

 

Sterboens Huus Vaaning udi Granerødstøen,

som paa Christiania Bispe-Stoels Bøxel Grund

er beliggende, bestaaende af Tvende store Stuer

og et Kiøkken, samt Kielder, med istaaende

2de Jern Kakkelovner, een indmuuret Bren-

devins-Kiedel paa ¾ tønde Rum, samt for-

nødne udhuuser, saaledes som det alt-

sammen nu indheignet og bebygt fore-

findes, tillige med een paa Stranden vel

indrettet stor Tømmerbrygge, blev af Skifte-

Retten taget i Øjesyne og befindes udhuu-

serne at bestaae udi følgende, 1 Foer Huus, 1

brygger huuse med Bagerovn og 1 Vedeskiul

optømmered, tilsammen andsadt og Taxeret

for den Summa Rdr 210-.-.

Fremdeeles anviiste Encken efterskrevne

Løsører.-

1 Stue Urværk med Rød Casse dog

gammelt ... 8-0-0

1 Rundt brundt-Mahled Bord ... 0-2-0

1 Rød Kiste beslagen med 5 Jern Baand ... 0-3-0

1 Dito uden Baand ... 0-2-0

1 Slag Bord ... 0-2-0

1 Liden Kiste Rødmahlede Baand ... 0-1-8

1 Anden gl: dito for 16 s. 1 Slæde Skrin Beslag 2 ort ... 0-2-16

9 Træ Stoeler Brune og Hvide ... 1-0-12

1 stort Skab i Stuen ... 1-0-0

1 Sænge Stæd med Grøn Omhæng ... 1-0-0

1 Dito med Blaae Omhæng ... 0-3-0

1 Dito med Grøndt Omhæng ... 1-1-0

1 Grønrandede underdyne ... 1-2-0

1 Overdyne Blaarandede ... 1-2-0

2 Hoved Laver af Hollandsk Vahr ... 0-2-10

1 par Lærretz Lagen ... 1-0-0

1 par Puder med Linnet Vahr om ... 1-0-0

Udi den Blaa Sæng.-

2 Underdyner BlaaRandede... 1-1-0

1 Overdyne ... 1-1-0

1 gammelt Hoved Laug med Strie Vahr ... 0-0-16

1 Strie Lagen og 1 Lærretz Lagen ... 0-3-0

1 Hoved Pude med Lin Vahr ... 0-1-8

Udi den Grønne Sæng.-

1 Blaa randede gl: Underdyne ... 0-3-0

1 Overdyne Blaarandet ... 1-0-0

1 par Lærretz Lagen ... 0-3-0

2 Hoved Puder med Lin Vahr paa ... 1-0-0

1 Lidet Sænge Stæd foruden Stolper ... 0-1-0

1 gl: Underdyne ...0-2-0

1 par Strie Lagen ... 0-2-0

1 Hoved Laug Randet ... 0-0-16

1 Hoved Laug af Strie med Lin Vahr ... 0-1-8

1 Messing LysePlade ... 0-1-8

3 Blik Lyseplader ... 0-1-0

1 Thee Kande af Tin ... 0-1-8

1 gl: Rund Tin Kox 1 ort 8 s. 1 Messing Lyse Stage 1 ort ... 0-2-8

1 par Tin Stager ... 0-2-0

2 Kaald Staals Skaaler ... 0-1-8

1 stor og 1 Mindre dito Spilkommer ... 0-0-16

Engelsk Maz ... 0-0-4

I den føste Stue.-

1 gl: Tablet 12 s. 1 stort mahlet Skab 2 ort ... 0-2-12

1 Langt Brundt mahlet Bord ... 0-2-0

6 dybe store og smaa Tin Fader ... 1-3-0

5 flade Dito ... 1-1-0

1 dusin og 4 gamle u-brugende Tin Tallerkener ... 1-1-0

I Kjøkkenet.-

1 Kaaber Kiedel Brun eller gammel Kaaber a 12 s. vejer 1 Bismerpund ... 1-2-0

1 Thee Kiedel ... 0-3-0

1 Kaaber Pande ... 0-3-0

1 Liden Skum Skeede af Kaaber og een Liden Kaaberpande ... 0-0-16

1 Messing Sænge Bækken ... 0-2-0

1 Vaffel-Jern 1 ort 8 s. 1 Morter for 2 ort ... 0-3-8

1 Messing Thee Kande ... 0-1-8

1 Høj Gryde med hull midt paa ... 0-3-0

1 Breed og mindre Dito ... 0-3-0

Creaturer.-

1 Graa og 2 Hvide Kiør a 3  ort ... 9-0-0

3 Sauger a 1 ort 16 s. ... 1-1-0

12 Giedder a 1 ort ... 3-0-0

 

Da Mand saavidt i Forretningen

var assigneret, tilkiendegav Arvingen

Hans Fritz, samt hands Constituerede

Curator Sr Løchstør, at hand med hands

Stifmoder Maren Simensdatter, havde

overveyed denne Boes tilstand efter den

i Forretningen forandførdte Registrering,

og deraf befundet, at dersom hand skulde paa-

staae Effecterne ved Auction Exponerede, vilde

det blive baade til hendes og hands [.....] [afgang],

Thi havde hand med hands Moder indgaaet min-

delig foreening om hands Arve-Rett, og alt hvad af

dette Skifte Dependerer, hvorfor hand og med ermelte

hands Curators paaskrift og med hands samtykke,

havde udstæd hands Kraves og skadesløs Afkald,

det hand og herved Producerede, med Begiær, at

Skifte-Retten samme vilde approbere, og derefter

Forretningen ophæve, med beslutning, at hands

Moder for videre Ankrav af Arv i dette Boe bør al-

deeles vorder befried.- Bemelte Afkald Lyder

saaledes:

 

Ved Rettens Middel og Skiftets behandling efter

min afgangne Fader Christen Pedersen Suur

seer ieg af Registreringen, som nu i dag er under Admi-

nistration og er bleven underrettet, at min Fæ-

drene Arvedeel ungefæhr til 150 Rd eller lidet

meere vil opstige, naar det ved Auction blev udtaget

i Penge; Thi for ikke at u-rolige min Kiære

Stifmoder, som hos alltiid væred for min Velfærd

at befordre endten med Auction eller videre ud-

skiftning, har ieg tilligemed min af Byens

Magistrat mig anordnede Curator Seigr Peder

Løchstør Mindelig med hende treffet dette

Forliig. at Hun betaler mig for min Fæ-

derne Arv og Prætention i denne Sterboe være

sig endten til Bøxel-Retten nu eller i frem-

tiiden af Granerøstøe Platz og ald anden mig

tilfaldende Deel af hvad Navn Nevnes eller

optænkes kand, den Summa Eet Hundrede

og Halffierdsinds tiuge Rixdr. Siger 170 Rdr

og min Moder desuden, uden min udgift

fornøyer Skifte-Retten og Forretningens

Paaløbende Sallarium; Saa efterdi min

Kiere Stiffmoder mig i dag haver fornøjet

saaleedes all min havende Rett, og Arve-

Prætention i min Faders Sterboe med bemelte170

Rdr Curant; Saa er dette mit Kravesløse

Afkald, hende een Fuldkommen og Skadesløs

Qvittering, ligesom ieg Peder Løchstør, som

Curator herved tilligemed min Bekræftningholder

Encken og hendes Arvinger for bemelte Hans Fritz og

alle vedkommendes Ankrav og paatale for all den

Hans Fritz efter sin afgangne Fader tilfaldende Arv,

og bemelte Hans Fritz eller mig paa hands veigne

Udbetalte 170 Rdr i alle maader skadesløs, og hende der-

for til Skadesløshed indestaar: Thi bekræftes denne

min afkalds Qvittering under begge Vores hænders un-

derskrift, paa dette mindelige Forliig, som saaleedes

altsaa nu er vedtagen og fuldbyrdet, forvendtes

ærbødigst Skifte-Rettens Lov billige Aprobation og der-

paa Skiftet vorder Ophævet, ligesom og dette Afkald

uden nogen Kald og Varsel til os, maa nestkommende

Torsdag udi Christiania byetings Rett og Publi-

ceres.- Actum Granerødsten udi Christiania-Fiorden

den 19 Febr. 1740.- Som Curator

                                    Peder Løchstør: Hans Fritz: 

 

Efter forestaaende af Arvingen Hans Fritz

men hands Constituerede Curator Sr Peder

Løchstørs Declaration blev saaleedes:

Eragted.-

Skifte-Retten, Ansaae denne Sterboes Effect ikke saa tilstrekkeligen, som Moderen Maren

Simensdatter Allerede ved Afkald, havde tilkiendegivet, at vilde meddeele sin Med-Arving

Hans Fritz Anpart udi, men som Aarsagen kand sluttes at være for at undgaae Sterboens

Effect Exponeret til Auction, saa kunde Skifte-Retten ej andet, end at finde den af Arvingerne

giorde Foreening Lovlig, Billig og  Christ sømmelig, paa det at Moderen Maren Simensdatter,

kand paa hendes Aldrende Aar Besidde Boetz Eiendeele u-rørt i fuldkommen Stand, Thi Appro-

beres Skifte-Retten det av Hans Fritz med Curator Peder Løchstørs paaskrift givne Afkald, saa-

leedes, at Sterboe Bygningen, og Grundens Bøxel, Løsøre med hvad videre Nevnes kand, skal

være og forblive Encken bemelte Maren Simensdatters sande Eiendomer, Rett og Rettighed, uden Hans

Fritz eller nogen anden i hands Navn, giørende Paatale i nogen Maader, saasom Hands her i

Skifte-Retten Producerede Afkald med Curators Bekræftning, er og skal være hende til skades-

løs holdelse i alle Maader, og var da ved denne Forretning ej videre at Observere end

Magistraten ... 2-2-0 

Byefogden ... 2-2-0

For Mænds udmældelse ... 0-1-8

                                   = 5 Rdr 1 ort 8 s.

Raadstueskriverens Sallario saavelsom Mænderne for deres Umage, Item

heele Skifte-Rettens Middels Reyse Bekostning, fornøjet Encken enhver for sig A-

parte, hvormed Forretningen altsaa er vorden slutted; Detz til Bekræftelse un-

der samtlig vore Hænder og Signetter.- Actum Granerøstøen den 20 Febr 1740.-

 

 

 

Kildeinformasjon:Oslo fylke, Oslo skifterett, Skifteprotokoll 8 folio 191b, 1737-1741

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net