1737 - Skifte etter Mari Engebretsdatter på Lindebråte under Nord-Dal 

 

I etterkant av denne skiftebehandlingen giftet enkemannen Aslak Jørgensen

seg på nytt og flyttet sammen med barna til plassen Bleksli under Røer,

der ble det holdt skifte etter ham i 1744.

 

 

Follo sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 4, folie 36a

 

Peder And sorenskriver paa Folloug giør vitter-

ligt at 1737, den 29 jullj blev i presence af Aslack

og Ellev Dahl eftter anmodning og forlangende hol-

det skifte og deelling efter Aslack Jørgensens

afdøde huustrue, Mari Ingebretsdatter Linne-

brotten under nordre Dahl, som der boede og døde

imellem den afdøde enkemand Aslack Jørgen-

sen paa den eene side, og deretz felletz avfleede

børn 1 søn Hans 11 aar og Jørgen Aslacksøn

1 ½ aar og 2de døttre Berthe 7 aar gammel

Anne 4 aar gammel Aslacksdøttere. Og angav

da enkemanden sit boes formue udi efter-

skrevne at være bestaaende. Udi daglig stuen

1 fremskab med laas 2 ort, 1 vraaskab 1 ort 8 s. 1 melke-

skab 1 ort, 1 kiste med laas 2 ort 16 s. 1 bord med skuffe under

1 ort, 1 nye kiste u-beslagen 3 ort, 1 stor høj

gryde 1 rd 3 ort, 1 flad do. 1 rd 1 ort, 1 høj dito mindre

2 ort, 1 mindre dito 1 ort 8 s. 1 bagstetacke med fiel

3 ort 12 s. 1 liden gryde 16 s. 1 hvid hest 5 aar gal. 5 rd,

1 brun bielle koe 2 rd 1 ort, 1 dito brun med hvidt

hoved 3 rd, 1 dito sort og hvid fleket 3 rd, 1 dito sort

med hvidt hoved 3 rd, 1 rød qvie 2 rd 2 ort, 3 voxne

souger og 1 buk 2 rd, 7 lam a 12 s. er 3 ort 12 s. 1 vef-

stoel med 3 skeer 3 ort, 1 ploug og harv 1 rd, 1 kirke-

slede med jern stenger under 1 rd 3 ort, 1 arbejds-

sehle 2 ort, 1 veedslede med jern stenger under

1 rd 1 ort, 1 slibesteen med jernaas og vinde

1 rd 12 s. 1 lidet brygge kar 16 s. 1 øll tønde 1 ort, een

meel holck 16 s. 1 bordd decken 3 ort 12 s. 1 rød

bunden hamburger trøje 2 rd, 1 sort flanels

skiørt 1 rd 3 ort, 1 brun klædes qvinde trøje

med tre knapper udi 1 ort 16 s. 1 qvinde sadel

1 rd 2 ort, 1 gamel hiul rok 1 ort 8 s. Summa Sum-

marum bedrager sterboet angivne midler

sig til penge 42 rd 1 ort 16 s. skriver førgetiuge

og to rd en ort og sexten skilling, forind

nogen arve kand maa al retmæssig

gield krav og udgifts poster først udtages

og betales. Enkemanden angav sterboet at

være skyldig til een og anden 2 rd, paa skifterettens til-

spørgende forklarede enkemanden sterboet ej mer

til nogen at være skyldig, rester da alleene skifte-

bekostningerne, som saaleedes anføres: stem-

plet papiir til skiftebrevets beskrivelse 2 ort, slots-

fogden for mænds udnevning 16 s. lensman-

den tilkommer for sin umage 16 s. mændene

tilkommer og deres umage 16 s. [....]af boets

beholdne formue 1 ort 16 s. Dette skiftebrevs beskri-

velse pa 2 ark a 2 ort er 1 rd. Summa Summarum

beløber sterboets gield og udgift seg til den

summa 4 rd 1 ort 16 s., skriver fire rixdr een ort

og sexten skilling, naar samme gields summa 4 rd 1 ort 16 s.

drages fra forestaaende sterbots indtægts sum-

ma 42 rd 1 ort 16 s. bliver igien arvingerne imellem til

deelling den summa 38 rd, hvor af enken tilkommer

paa sin hovedlod den halvpart som er 19 rd den

anden halvedeel deeles imellem den sal. kones

efterladte børn, hvorda falder paa hver brodder-

lod 6 rd 1 ort 8 s. og paa hver søster lod 3 rd 16 s. hvor efter

blev givet et rigtig udlæg som følger, skifte be-

kostningerne som før er anført 4 rd 1 ort 16 s. ud-

lagt 1 stor høj gryde 1 rd 3 ort, 1 flad dito 1 rd 1 ort, 1 plaug

og harv 1 rd, 1 lidet brøger kar 16 s. 1 øll tønde 1 ort,

summa 4 rd 1 ort 16 s. Enkemanden tilkommer efter sin

sal. kones den halve part som er 19 rd udlagt een

qvie 2 rd 2 ort, 1 fremskab med laas 2 ort, 1 qvinde

sadel 1 rd 2 ort, 1 vraaskab 1 ort 8 s. 1 melkeskab 1 ort,

1 kiste med laas 2 ort 16 s. 1 bord med skuffe under

1 ort, 1 nye kiste ubeslagen 3 ort, 1 høj gryde min-

dre 2 ort, 1 mindre dito 1 ort 8 s. 1 bagste tacke med

fiel 3 ort 12 s. 1 liden gryde 16 s. 1 hvid hest 5 aar

gamel 5 rd, 1 brun koe med hvidt hoved 3 rd, 3

voxne souger og 1 buk 2 rd, 1 slibesteen med

jernaas og vinde 1 ort 12 s. Summa 19 rd. Sønnen

Hans Aslacksen tilkommer og møderne arf 6 rd

1 ort 8 s. udlagt, 1 gml. hiulrok 1 ort 8 s. 1 sort og hvid

flecket koe 3 rd, 1 kirkeslede med jernstenger

under 1 rd 3 ort, 1 vefstoel med 3 skeer 3 ort, re-

sten i een arbejds sæhle 1 ort, udi een arbejds-

sæhle 1 ort, summa 6 rd 1 ort 8 s. Sønnen Jørgen

Aslacksen tilkommer i  mødernes arv 6 rd 1 ort 8 s.,

1 sort koe med hvidt hoved 3 rd, 1 rødbrun hambur-

ger trøje 2 rd, 1 sort flanels skiørt 1 rd 1 ort 8 s. Summa

6 rd 1 ort 8 s. , Datteren Berthe Aslacksdatter tilkommer

i møderns arv 3 rd 16 s. udlagt 1 brun bielle koe 2 rd 1 ort,

7 lam a 12 s. er 3 ort 12 s. 1 mel sold 4 s. Summa 3 rd 16 s. Datteren

Anne Aslacksdatter tilkommer i møderne arv 3rd 16 s. udlagt

resten 1 meelsold 12 s. 1 bord tacken 3 ort 12 s. 1 sort flanels

skiørdt 1rd 3 ort, 1 brun klædes qvindetrøje med tre knap-

per 1 ort 1 s. Summa 3rd 16 s. for samtlige børnene

tilsettes herved af skifteretten faderen Aslack Jør-

gensen at være værge og formynder, som sam-

me saaleedes behandler som hand efter loven

vil være ansvarlig og indtil ved lovlig rigtig-

hed er aflagt skall alle hands ejende midler være

derfore at sikret og trygt prioriteret under

pant. Til bekreftelse under egen haand

og samtliges forseiglinger. Actum anno die

et loco ut supra.

 

 

  

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net