1675, 1676 og 1677 - Familieskatt (Familielandehjelp) 

 

 

 

I skattebrev 18. mars 1675 (RK, Roa, Skattevesen, pk. 2, del 1, s. 12-16) ble familielandehjelp pålagt alle undersåtter og betjenter, adel, verdslige og geistlige, militære offiserer til og med rittmestere og kapteiner og alle i byene og på landet som eier odelsgods, alle forpaktere og handlingsfolk i kjøpsteder og ladesteder å betale årlig 2 riksdaler for seg selv og alle husholdsmedlemmer over 12 år. Unntatt er odelsbønder som selv bor på og bruker den jorda de eier. Ved utskrivningen i brev 29. februar 1676 (RK, Roa, Skattevesen, pk. 2, del 1, s. 32) var beløpet satt til 3 riksdaler. Dessuten skulle alle kvegvoktere på landet betale 2 mark dansk.

Videre var det i 1675 bestemt at alle kapellaner, degner, kirketjenere, fogder, sorenskrivere, by- og rådstueskrivere, visitører, gemene borgerskap og håndverksfolk skulle betale 1 riksdaler av hver person i husholdet som er over 12 år gammel. I 1676 var skatten gradert xxvi

etter inntekt, slik at de med inntekter under 100 riksdaler skulle betale 20 skilling, de med inntekter under 300 riksdaler ½ riksdaler og de med inntekter på 500 riksdaler 1 riksdaler.

I skattebrev 7. juni 1677 (RK, Roa, Skattevesen, pk. 2, del 1, s. 63-64) og 18. april 1678 (RK, Roa, Skattevesen, pk. 2, del 1, s. 72-73) påbyr stattholderen at skatten skal utlignes på samme måte som foregående år.

 

Familielandehjelp 1675 for Nesodden

 

Sognepresten Hr. Rasmus Nielsen Paludanus selv 4 daler = 8 riksdaler.

 

Klokkeren Hans Olsen selv 2 daler = 2 riksdaler.

 

Sum Nesodden = 10 riksdaler.

 

Fortegnelse på de personer som nå befindes uti Nesodden prestegårds husholdning

over deres 12. år:

 

1, husbonden Rasmus Nielsen.

2, hustru.

 

Tjenestefolk:

 

En pike.

En plogmann som leies af meg i dagetall til plogen er lagt.

 

Klokkeren Hans Olsen med sin hustru alene.

 

Ellers er det uti gjeldet ingen av sådanne personer som uti det nådigste brev

omformeldes uten bønder og almue.

 

Forfattet 19 april 1675, Test. Rasmus Nielsøn Palud.

 

Familielandehjelp 1676 for Nesodden

 

Av sognepresten på Nesodden Hr. Rasmus Paludanus angives

2 mann og 2 kvinnepersoner:

 

Seg selv med sin hustru à 2 riksdaler er 4 daler.

1 dreng og 1 pike til kreaturene à 2 ort er 4 ort.

Degnen Hans Olsen med sin hustru à 1 riksdaler er 2 daler.

                  In Allis Nesodden = 6 riksdaler 2 ort 18 skilling.

 

Manntall af Nesoddens prestegård familie nådigst påbudne skatt pro anno 1676:

 

1, Rasmus Nielsøn.

2 Margret Lauritsdatter.

3, 1 gutt

4, 1 jente hvilke gjeter med kreaturene.

 

Testerer Rasmus Palud. sogneprest på Nesodden.

 

Degnen Hans Olsen, Karen Gurds*datter.

 

Familielandehjelp 1677 for Nesodden

 

Sognepresten Hr. Rasmus Paludany av sin husholdning angav

2 mann og 2 kvinnepersoner:

 

Seg selv og sin hustru à 2 riksdaler = 4 riksdaler.

 

Dernest til kvegets eraktning 1 dreng og 1 pike à 2 ort = 2/3 riksdaler.

       

                                                                       = 4 riksdaler 2 ort 16 skilling.

 

Klokkeren Hans Olsen og hans hustru hvis formue angives ei til 30 riksdaler at

kan skattes à 20 skilling = 1 ort 16 skilling.

 

In allis Nesodden = 5 riksdaler 8 skilling.

 

Familiemanntall av Nesodden prestegårds husholdning pro anno 1677:

 

1, Rasmus Paludani.

2, Margrete Lauritsdatter.

3, Hans Hansen, de begge vokter kveget.

4, Karen Eriksdatter, de begge vokter kveget.

 

Klokkerens husholdningsmanntall:

 

1, Hans Olsen.

2, Karen Anuls*xdatter.

 

Hvis midler og formue ei kan være  å skattes for 30 riksdaler, for av hans

klokkeri har han ikke livsmiddel.

Så riktig å være testeret, Rasmus Nielsøn Paludany.

 

 

Kilderef: Stiftamtstueregnskap, EA-5869/R/Rb: Akershus stiftamt 1666-1677

samt Arkivverket for innledende forklaring og betydning av Familielandehjelp.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net