1895 - Røer forpaktningskontrakt 

 

 

Forpagtningskontrakt.

Underskrevne Fru Hilda Røer og Hr. Chr. Holm er-

kjender herved at være forligte om følgende:

1. Chr. Holm overtager fra 1ste mai d. a. gaarden nedre Røers indmark

og havnegang til forpagtning paa 5 – fem – aar. Han har desuden sam-

men med eieren brugen af bryggerhuset og bagerovn. I hovedbygningen

erholder forpagteren 2 værelser og kjøkken i vestre dels første etage,

samt 2 værelser i vestre dels anden etage, desuden 4 mindre rum

og melkebod. Eieren forbeholder sig den ene halvdel i det nye vognskjul

og det inderste rum i den nedre stolpebod tilligemed et lidet aflukke i

hovedbygningens kjælder, endvidere det lille rum i smedjens nordre ende.

Bygningenes vedligeholdelse paaligger eieren, hvorimod forpagteren

tilpligtes at efterse og paalægge den tagsten, der i aarets løb gaar itu

paa alle gaardens bygninger. Han maa desuden eftersee alle ildsteder

og paase, at de er iorden, hvortil de fornødne materialer erholdes

af eieren. -  2. Forpagteren overtager efter taxt den paa gaarden

nu værende besætning af heste og kjør, høns og 6 faar. Ligesaa overtager han

de gaardsredskabe efter taxt som han finder fornødne, herfra undtages dog kalesje-

vogn, trille, kariol og bredslæde. Forpagteren har endvidere ved forpagtnin-

gens udløb at levere besætning og redskaber efter taxt og i tilfælde taxtsummen

er forringet, at erstatte det manglende, eller omvendt forøget, faa det godt-

gjordt. Over redskabes optagne fortegnelse, ligesaa over besætning, den

udfærdiges in duplo. 3. Taxationsmændene hertil ialt 3, opnævnes en

af eieren, en af forpagteren, samt den tredje af lensmanden.

4. Eieren betaler eiendommens paahvilende skatter, hvorimod forpagteren

overtager og udfører gaardens paahvilende veiarbeider, for hvilket han i

tilfælde erholder den for samme bestemte veiholdsgodtgjørelse, samt holde gaar-

dens gjerder i aabodsfri og forsvarlig stand. Hertil erholdes det fornødne

virke af gaardens skov efter udvisning, ligesaa har han ret til i gaardens skov

at erholde materialer til jstandsættelse og reparation af gaardsredskaber

efter udvisning og mod betaling af skur. – 5. Forpagteren har at skaf-

fe frem til gaarden og hugge den fornødne ved til sommerbrug for eieren.

Eieren erholder fri op– og nedflytning fra Sørbystrand, samt en hest naar

fornødiges, eieren erholder poteter til sommerbrug,saasnart de kan optages frit.

Eieren erholder fri is til sommerbrug til huset. Til erstat-

ning herfor erholder forpagteren forpagteren pladsen Blixle med Orremyr. Blixle

er altsaa den eneste af gaardens pladse, som forpagteren kan bortfæste,

dog ikke paa længere tid end forpagteren selv har gaarden. Pladsen er

nu ledig fraflyttet. 6. Forpagteren har ikke ret til at afføre

eiendommens furage eller gjødsel. Ingen ager maa tilsaaes med

korn mere end 2 – to – aar i træde uden tilstrækkelig gjødsling. Det

tredje aar gjødsles forsvarlig og tillægges med bedste sort græsfrø. Der maa

intet far oppløies fra nyt af mere end der bliver udlagt med forsvarlig

gjødsling. Ogsaa den sidste høst har forpagteren at udføre den sædvanlige

høstpløining og ligeledes den sidste vinter eller vaar inden faredag at

udkjøre gjødslen der, hvor der efter skjøn skal tillægges med græsfrø.

Til udsæd første aar erholder forpagteren udlaant det fornødne korn

og frø efter vægt mod at samme kvantum tilbageleveres ved aftræ-

digelsen. – 7. Eieren forbeholder sig brugen af den nordre del af

haven regnet efter veien tversover, saaledes at 5 plommetrær paa

delet følger med, desuden blomsterhaven. Til haven erholder eieren

5 læs gjødsel aarlig. 8. Forpagteren erholder det hø, der er i de to

lader mellom begge fjøslove, antagelig ca. 60 skp. tilligemed det

gjenværende halmfoder. – 9. I aarlig afgift har forpagteren at betale

til eieren 1000 – et tusen kroner, der erlægges forskudsvis, kvar-

taliter, første gang 1ste mai 1895 mod ¼ part hvert kvartal, og hat for-

pagteren for afgiftens rigtige erlæggelse at stille tilstrækkelig caution

for samtlige 5 aar. – 10. Forpagteren pligter hertil forinden 30te

junii at fremkjøre til stranden indtil 60 favne ved uden betaling.

Birkeveden fremkjøres først. Han pligter ogsaa at nedkjøre til Sørby-

stranden ca. 60 favne ved, nu staaende paa gaarden mod at sidste favn ved

kun kjøres frem paa samme plads paa gaarden. – 11. Forpagtningen gjælde

for 5 – fem – aar fra 1ste mai 1895 forsaavidt forpagteren opfylder sine pligter,

hvorvidt forpagteren opfylder sine pligter afgjøres i tilfælde ved 3 mænd,

af hvilke hver af parterne vælge en og lensmanden den tredje. Skulde

skjønsmændenes flertal finde, at forpagteren ikke opfylder sine pligter

har eieren ret til at opsige forpagteren med 3 – tre – maaneders varsel

til første paafølgende 1ste mai, ligesom misligholdelse af kontrakten ogsaa

medfører erstatningsansvar hvis størrelse fastsættes af skjønnet sammen-

sat som før anført. 12. Forpagteren er uberettiget til ved sin fratrædelse

at medtage eller disponere over kornstør, hesjeved og lignende, hvortil

virket taget i gaardens skov eller paa dens marker.

13. I tilfælde forpagterens død i forpagtningstiden kan eieren hæve

kontrakten fra den paafølgende første mai. – 14. Forpagteren erholder for-

nøden ved til husbrug af kvist, affald og tørre trær, desuden af saa-

danne, der ikke er tjenlige til favneved eller last. – 15. Forpagteren

har at paase, at ingen offentlige forlyster, foreninger og lignende har

tilhold paa eiendommen. – 16. Eieren har ret til at erholde ugentlig

melk til husbehov efter en pris af 11 øre pr. liter levert paa gaarden.

17. J tilfælde salg pligter forpagteren at fraflytte til første faredag

om ønskes. I afsavnsgodtgjørelse erholder han erstatning efter

skjøn, sammensat som anført. 18. De i kontrakten anførte

ydsler in natura ansættes til 80 – otti kroner pr. aar. Udgifterne

til stempelpapir og thinglæsning bestrides med halvparten hver af

eieren og forpagteren. – Næsodden den 31 marts 1895.

                             Kristian A. Holm.    Hilda Røer.

Til vitterlighed:

Mons Larsen. Anne Johannesen.

Undertegnede indgaar herved som selvskyldnerkautionist for rigtig

betaling af afgiften for 5 – fem – forpagtningsaar samt for rigtig op-

fyldelse af alle forpagterens øvrige forpligtelser efter kontrakten.

Ch. D. u. s.                            A. O. Holm.

Forpagteren har ret til at overdrage brugen af den forpagtede eien-

dom til en tredjemand med alle de rettigheder og forpligtelser, som til-

kommer og paaligger forpagteren, mod at denne og hans selvskyldner-

cautionist indestaar som selvskyldner for forpagtningskontraktens

opfyldelse i enhver henseende indtil 1 mai 1900. Hilda Røer.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 21, f. 184b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net