1889 - nordre Kallestad husmannskontrakt 

 

 

                                  Husmandskontrakt.

           Undertegnede Martin Karlsen Skoklefald tilstaar herved at have

overladt husmanden Olai Andersen, til brug og beboelse den under min

gaard vestre Skoklefald i Næsoddens præstegjæld beliggende plads nordre Kalle-

stad kaldet paa følgende vilkaar:

1, Den aarlige afgift af pladsen skal være betalt inden 11 desbr. hvert aar

med kr. 80.00 skriver otti kroner.

2, Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa huse eller jordvej; afgrøden maa

ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede gjødsel alltid forblive paa

pladsen.

3, Husmanden er forpligtet til paa egen bekostning at anskaffe og

vedligeholde forsvarlige gjærder om pladsen, hvilke gjærder bliver

grundeieren tilhørende uden godtgjørelse, naar husmanden

fraflytter pladsen efter opsigelse fra hvilkensomhelst af parterne,

eller naar fratrædelse enten sker godvillig eller ved tvang.

4, Husfolkene maa ikke udenfor de i husmandslovens § 8 nævnte

tilfælde give nogen tilholdsted paa pladsen uden ejerens samtykke.

5, Til brende maa alene tages kvist og stub efter ejerens udvisning

i vestre Skoklefalds skov eller udmark.

6, Grundejeren skal til enhver tid nyde panteret i pladsens avling

af ethvert slags, men ogsaa i husmandens øvrige eiendele til enhver tid

han maatte blive skyldig grundejeren.

7, Husmanden er forpligtet til i egen person efter tilsigelse at forrette hvil-

ket somhelst arbejde han bliver andvist mod 65 øre daglig om sommeren

og 40 øre om vinteren paa given kost.

8, Skulde ejeren finde forgodt enten at bruge pladsen selv eller at ville overlade den

til en anden, da skal husmanden hans kone og børn være forpligtet

til under udkastelse og uden lovmaal og dom at fraflytte og

ryddiggjøre den til neste lovens fardag eller førstkommende 14de

april, efterat han før 29de september derfra er bleven udsagt, skulde

husmanden ville fraflytte skal han frasige sig pladsens brug

inden 29 september.

Disse vilkaar vedtager jeg paa egne og kones vegne i alle dele

til opfyldelse og efterlevelse.

                 Skoklefald den 16de mai 1889.

Til vitterlighed:            som bortforpagter               som forpagter:

Emma Dahl                   M. Skoklefald.                      Olai Andersen m. ih. pen.

Kristen Jansen

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 21, f. 71. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net