1887 - Stokholm husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 20, folie 108.

 

Kontrakt.

 

Underskrevne Vilhelm Cato Grieg, sognepræst til Næsodden, erkjender herved at have overladt

til Mons Larsen pladsen Stokholm, tilhørende Næsodden præstegaard, paa følgende vilkaar:

1, I aarlig afgift af pladsen svarer han 66, sex og sexti kroner. Forsaavidt afgiften ikke oparbejdes, skal

den være erlagt inden udgangen ag husmandsaaret d. 14de april.

2, Pladsen skal bruges forsvarlig, dyrkes vel og ikke forringes paa huse eller jordvej: afgrøden (hø og korn)

maa ikke sælges eller bortføres fra pladsen, og den samlede gjødsel alltid forblive ved samme. I skoven

maa aldeles intet hugges uden efter min tilladelse, men husmanden skal have ret til at føre til sit hus

kvist fra skoven og det affald, som fremkommer ved han hugst for præsten.

3, Husmanden er forpligtet til at vedligeholde pladsens husebygninger og gjærder i aabotsfri stand, det der-

til fornødne materiale har han ret til, efter udvisning, at tage i præstegaardens skov, ligesom jeg vil være

ham behjælpelig med fremkjørselen af samme.

4, Husmanden skal være forpligtet til, efter tilsigelse, at forrette hos mig det arbejde som maatte blive

anvist, hvoriblant roning til byen eller andetsteds, mod derfor at nyde for dagen 40 øre, firti øre, om

sommeren og 30, tredive øre om vinteren med kost.

5, Husmanden skal være forpligtet til at hugge, paa egen kost, al slags favneved, ordentlig maal og efter

udvisning imod derfor at erholde 80, otteti øre pr. favn, og paa samme maade stokkeved mod 13 1/3,

tretten en tredjedel øre pr. las. Ligeledes hugger han, naar forlanges, sagtømmer af furu eller gran indtil

8 alen, otte alen, langt, samt hustømmer fra 10-14 alen langt, begge dele for 80, otteti øre pr. tylvt, efter udvis-

ning og paa egen kost.

6, Husmanden skal, naar han selv af gyldig grund er hindret fra at arbejde hos mig, skaffe en i alle henseende

brugbar og antagelig mand i sit sted.

7, I den mørkeste vintertid (navnlig november, des. og januar) møder husmanden frem til arbejde paa den 

tid af mig bliver bestemt, og forlader præstegaarden efter eftasværd, saafremt der ikke er arbejde for

ham i den sidste økt, dog betales den hele dagløn.

8, Denne kontrakt gjælder fra 14de oktober 1887 til 14de april 1889. For dette tidsrum af 1 ½ aar betales dog kun

1, et, aars afgift af pladsen, idet ingen afgift, men kun arbejdspligt efter foranstaaende kontrakt bliver

at yde fra 14de oktober 1887 til 14de april 1888. Efter 14de april 1888 bliver baade afgift og arbejdspligt at yde

efter kontrakten. Opsigelsestiden er den efter husmandsloven af 1851 § 12 lovlige, vanlig inden 29 september.

Næsoddens præstegaard d. 29de september 1887.

V. C. Grieg.     Mons Larsen.

Til vitterlighed om begge parters underskrift samt om at kontraktens indhold er partene bekjendt.

Ole M. Kongebraaten.    Anna Grieg.

 

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net