1887 - Løkke (av Løes), festeseddel 

 

Follo pantebok 20, folie 93.

 

Rydnings og fæste-seddel.

Undertegnede Johannes Markussen, som eier af mn.211, ln. 305 aaa af skyld ms 3, 21 i Næsodden

sogn, bortfæster herved til Carl Hansen paa dennes og nulevende hustru Johanne Olsdatters livstid et i skoven

beliggende. Omtr. 1 maal stort stykke jord, Løkken kaldet, som fæsteren er berettiget til at opdyrke og bebygge.

Fæsteren har i de første 5 fem aar regnet fra 1ste januar d. a. at erlægge i aarlig afgift 1 krone, senere skal af-

giften være 20 tyve kroner aarlig. Afgiften skal være erlagt ved hvert aars udgang, den kan om fæsteren ønsker

det, afgjøres ved personligt arbeid paa gaarden, hvis eier imidlertid for samme skal have panteret i de opførede

huse, som, ved fæsterens og hustrues dødlige afgang og ved stedets ryddiggjørelse bliver at bortføre, dog at gaardens eier

om han ønsker det, skal være berettiget til forkjøbsret af husene efter taxt.

Fæsteren, der selv bekoster gjerde over Løkken, skal ikke have ret til ved eller gjerdematerial, hvorimod han i

gaardens skov er berettiget til havn for een koe med kalv. Eieren forbeholder gjrnnemkjøringsvei over Løkken.

Af nærværende fæsteseddel er eier og fæster i besiddelse af hvert sit ligelydende exemplar.

Løes den 18de april 1887.

Som eier: Johannes Markusen Løes.                                            Som fæster: Karl Hansen

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net