1885 - Langemyr husmannskontrakt 

Follo pantebok 19, folie 450.

 

Kontrakt.

Underskrevne Svend Bakke og Hans Olsen har med hinan-

den oprettet følgende kontrakt:

Jeg Svend Bakke overlader til Hans Olsen en i min eien-

de gaard Lnr. 298 Fladeby i Næsodden liggende uopdyrked myr

kaldet Langemyr (i udmarken beliggende i syd for gaarden Toug)

til opdyrkning, bebyggelse og beboelse i livstid paa efternevnte

vilkaar:

1, Hans Olsen skal hvert aar opdyrke et stykke af ovennævn-

te myr cirka 10 maal aarlig, der maa være forsvarlig

afgrøftet og ryddet samt tilsaaet med græsfrø.

2, Materialer til huse nemlig stuebygning, ladebygning

og fjøs samt gjærder erholder Hans Olsen i gaardeierens

skovmark efter udvisning, ligesom brændeved af kvist og

stubber ogsaa efter udvisning.

3, Sommerhavn til de kreaturer der vinterfødes af Hans

Olsen haves i grundeierens skov.

4, De 5, fem første aar har Hans Olsen ingen afgift at be-

tale, men for 1889 og senere aar betales i afgift 20, tyve

kroner inden aarets udgang hvert aar til grundeieren.

5, Der maa af bygselmanden ikke gives nogen tilholds-

sted i husene uden grundeierens tilladelse.

6, Naar huse og gjærder er opførte maa disse ikke i nogen

maade forringes, men forsvarlig vedligeholdes hvert aar, den

gamle vintervei over myren maa ikke forhindres.

7, Naar disse vilkaar i et og alt opfyldes har Hans

Olsen ret til at bebo og dyrke nævnte sted til sin død,

og kan ogsaa fritages for noget af opdyrkningen hvis hans

arbeidskraft skulde forlade ham, hvorimod hvis afgiften

fra overnævnte tid ikke betales og opdyrkningen af myren

bliver forsømt i arbeidsdygtig tilstand hos bygselmanden

har han at fraflytte stedet uden nogen godtgjørelse af grund-

eieren, der forøvrigt forbeholder sig panteret i Hans Olsens

samtlige eiendele.

8, Ved Hans Olsens død, tilfalder huse, gjærder og jordvei til

nævnte sted grundeieren uden nogen godtgjørelse til hans

arvinger.

Denne kontrakt vedtages af os i alle dele til opfyldelse

og enhver af os et exemplar der er oplæst og un-

derskrevet i hostegnede vidners overvær.

Næsodden den 8 januar 1885.

Hans Olsen. Svend Brekke.

Til vitterlighed: Carl Andersen. Gina Kristiansen.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net