1884 - Berget, Ellingstad og Holen av Røer 

 

 

                             Skylddelingsforretning.

Aar 1884 den 27 oktober vare undertegnede ifølge fogdens opnævn-

else af 18 august d. a. tilstede paa gaarden Røer nedre med Berget

mat. 212/213 lnr. 302a/304 af skyld urevideret 13 daler 4 ort og 1 skilling revi-

deret 14 daler 2 ort og 5 sk. i Næsoddens sogn og thinglag for at foretage

en skyld og delingsforretning efter forlangende af overetssagfører M. Røer,

over en andel af nævnte gaard, der ligger i vestre kant af eiendom-

men, der igjen blev delt i 3 parceller, der har følgende grændselinie:

 

1. Pladsen «Holens» nordre grendse tager sin begyndelse i et korsmær-

ket oretre i delegjerdet mod øvre Røers skov, gaar derfra i vestlig

retning til et kors i fjeldet, der ligger nordost for pladsens huse,

derfra i samme retning paa nordre side af «Smestadkjærnet»

til et kors i en bjergpynt, fortsetter derfra i lidt mere vestlig

retning til et korsmærket furutre, derfra i samme retning til

et kors i fjeldet, videre til en korsmærket gran paa søndre side

af en vei, derfra i ret linie til et korsmærket furutre – videre

til en korsmærket gran, derfra til et kors i fjeldet, videre i sam-

me retning over to i fjeldet indhugne kors, til et korsmærket

furutre, der staar i vestre kant af Signalmyren, videre i samme

retning over et kors i fjeldet til et korsmærket furutre, ligeledes

i samme retning udover fjeldet igjennem to kors i samme,

til et korsmærket furutre, derfra i samme retning til Kri-

stianiafjorden. Mod vest begrændses parcellen af Kristianiafjorden

og parcellen «nordre Ommen», mod syd af «Urianstadbraaten»,

«Delet» og «Urianstad» (parceller af Fjeld) mod øst af «øvre Røer»

indtil udgangspunktet.

 

2. Parcellen «Ellingstads» grændser tager sin begyndelse i en korsmær-

ket birk, der staar cirka 6 alen fra delegjærdet mod «øvre Røers»

skov, gaar derfra i nordvestlig retning over et i fjeldet indhugget

kors, til en korsmærket gran, hvorfra delet dreier af i mere vest-

lig retning til et korsmærket furutre oppe paa fjeldkanten, der-

fra i samme retning gjennem to i forskjellige fjeld, indhugne kors,

til et korsmærket oretræ, der staar i vestre kant af en myr,

derfra gjennem et kors i fjeldet, til et korsmærket furutræ,

der staar paa østre side af en vei, derfra forbi to efter hinan-

den korsmærkede furutrær, til et i fjeldet indhugget kors, videre til

en stor korsmærket sten, i samme retning gjennem til korsmærkede

furutrær. hvoraf det ene staar ud paa fjeldskrænten, hvorfra

grændselinien fortsætter i samme retning ned til Kristiania-

fjorden, der begrændser parcellen mod vest, mod syd begrændses den

af den for parcellen «Holen» ovenfor beskrevne grændselinie, mod øst

af øvre Røer til udgangspunktet.

 

3. Parcellen «Bergets» grændser tager sin begyndelse i samme kors-

mærkede birketræ ved delegjærdet mod øvre Røer som

ovenfor er beskrevet som delet for Ellingstad. Denne linie

begrændser parcellen mod syd, mod vest Kristianiafjorden,

mod nord af vestre Fladeby til Blixlikjærnet, mod øst af

dette til et gjærde i søndre kant af kjærnet. Herfra følger

delet gjærdet mod hovedbøllets og øvre Røers skov til udgangs-

punktet.

 

Efterat have befaret eiendommen, fandt vi at parcel-

lerne bør have følgende skyld:

Parcellen Holen en fierdepart av hovedbøllet. Urevideret

1 daler 2 ort 16 sk. revideret 1 daler 3 ort 1 sk.

Ellingstad 1/12 af hovedbøllet. Urevideret 1 daler 18 s.

revideret 1 daler 1 ort.

Berget ligeledes 1/12 af hovedbøllet. Urevideret 1 daler 18 sk.

revideret 1 daler 1 ort.

Den ved beregningen fremkomne brøk tillagdes hovebøllet.

Fællesskab mellem disse eiendommene i jord eller skov finder

ikke sted.

Det bemærkes, at ved skylddelingen af pladsene Holen og Ber-

get er taget hensyn til de rettigheder disse har i øvre Røers

skov efter skjøde af 22 september 1819.

Forretningen er udført efter bedte skjøn og ifølge aflagt

ed som lovrettesmænd.

Svend Brække. P. H. Røer. Carl Svestad. Carl Granerud.

Irettelagt 14de febr. 1885. H. P. Lund.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 19, f. 451b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net