1879 - Nordre Kallestad husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 18, folie 507

 

Husmandskontrakt.

Underskrevne Carl Skoklefald tilstaaer herved at have overlat husmanden Nils

Pedersen til brug og beboelse den under min gaard vestre Skoklefald i Næsoddens

præstegjeld beliggende plads nordre Kallestad kaldet, paa følgende vilkaar:

1, Den aarlige afgift af pladsen skal være betalt inden 11te december hvert aar med 16

skriver seksten speciedaler.

2, Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa huse eller jordvei. Af grøden maa

ikke selges eller bortføres derfra og den samlede gjødsel altid forblive paa plasen.

3, Husmanden er forpligtet til paa egen bekostning at anskaffe og vedligholde

forsvarlige gjerder om plasen, hvilke gjerder blive grundeieren tilhørende

uden godtgjørelse, naar husmanden fraflytter plasen eller opsigelse fra

hvilkensomhelst af parterne, eller naar fratredelse sker enten godvillig eller

ved tvang.

4, Husfolkene maa ikke udenfor de i husmandslov § 8 nevnte tilfælder give no-

gen tilholdsted paa plasen uden eierens samtyke.

5, Til brænde maa alene tages kvist og stuber efter eierens udvisning i vestre Skokle-

fald skov eller udmark.

6, Grundeieren skal til enhver tid nyde panteret i pladsens avling af ethvert

slags, men og i husmandens samtlige øvrige eiendele til enver tid han maatte

blive skyldig grundeieren.

7, Husmanden er forpligtet i egen person efter tilsigelse at forrette hvilket som

helst arbeide han bliver anvist mod 65 øre daglig om sommeren og 40 øre om vin-

teren paa given kost.

8, Skulde eieren finde forgodt enten at bruge plasen selv eller at overlade den til en anden

da skulle husmanden og hand kone være forpligtede til under udkastelse og uden

videre lovmaal og dom at fraflytte og ryddiggjøre den til næste lovens fardag

eller førstkommende 14de april, efter at han før 29de september derfra er bleven

udsagt. Skulde husmanden ville fraflytte, skal han fravige sig pladsens

brug inden 29de september.

Dise vilkaar vedtager jeg paa egne og kones vegne i alle delle til opfyldelse og efterle-

velse.

Skoklefald den 10de juli 1879.

Som bortforpagter                                                          Som forpagter

C. P. Skoklefald                                                             Niels Pedersen m. i. p.

Til vitterlighed:

Torvald Iversen. Maren Hansen m. i. p.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net