1878 - Sandbakken husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 18, folie 428.

 

No 7 Husmandsfæste.

Underskrevne Carl Granerud erkjender til arbeidsmand

Oscar Christophersen at have bortfæstet er stykke jord af min eiendom Granerud, løbeno 334a paa Næsodden, stort cirka 1 ½ maal, stødende til eiendommen Granerudstøen, mod aar-

lig afgift for aarene 1878 og 1879 af Kr: 16.00- sexten kroner- og efter den

tid 28- otte og tyve kroner, for hvilke afgifter Oscar Christophersen er forplig-

tet til, saalænge jeg Carl Granerud lever, naarsomhelst paa forlangende at gjøre

pligtarbeide paa gaarden efter de i bygden gaaende almindelige priser. forsaa-

vidt pligtarbeidet ikke udføres, erlægges afgiften med penge. Forsømmes pligtar-

beide 3 gange efter hinanden eller afgiften for aaret ikke er erlagt under paa-

følgende 14 april. kan Oscar Christophersen udsiges med 14 dages frist, og skal i

tilfælde af fravigelse forholdes med mulige opførte bygninger efter husmandslovens

p.13, medens jorden uden erstatning for mulige fordringer falder tilbage til gaarden.

Oscar Christophersen skal være berettiget til at tage veed for sommeren i skoven af

qvist og affald, men selvfølgelig ikke røre træer på roden eller til materialier

tjenligt affald i skoven.

Oscar Christophersens ret efter nærværende kontrakt gaar over paa hans nulevende

kone, men ikke på deres børn.

Granerudstøen den 19 october 1878.

Oskar Kristoffersen. Carl Granerud.

Til vitterlighed: Jac. Nandrup. Laurits Nilsen.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net