1875 - Svenskerud skjøte 

 

Follo pantebok 18, folie 92.

 

Skjøde.

 

Undertegnede Christian Iversen Granerud

Erkjender herved at have til Nils Sørensen

Labraaten solgt ligesom jeg herved sælger og

overdrager den mig ved skjøde af 10de thinglæst 15de januar 1874 hjemlede ejen-

dom mn. 232, løben. 334e, Svenskerud kaldet, med de samme rettigheder

og forpligtelser, hvormed jeg efter bemeldte skjøde er samme eien-

dom eiende, for den mellem os omforenede kjøbesum 450 spd, er

firehundrede og femti speciedaler, der af kjøberen d. d. er betalt

med for samme at have udstedt behørig panteobligation.

Det bemerkes, at der paa en skyld af 1 daler 2 ort 6 skill: af

Granerud hviler en restkapital af 66 spd: 72 s, hvoraf i forhold til

skylden kjøberen har at overtage sin del med 2 spd: 36 s. uden at

derfor noget derfor kommer til avslag i kjøbesummen.

Den eiendommen paahvilende anpart i landskyld overtager kjø-

beren paa samme maade. Forøvrigt er eiendommen fri for hæftelser, idet dog til Hypo-

thekbanken hviler et laan oprindelig styort 200 spd:, der er overtaget af eieren af

hovedbøllet. En til Ole Olsen og kone udstedt fæsteseddel af 1854 vedkommer ikke

den her solgte eiendom.

Thi skal bemeldte eiendom Svenskerud, der af kjøberen er tiltraadt, paa anførte

betingelser, med huse og øvrige herligheder, herefter tilhøre bemeldte Nil Sø-

rensen til fuld eiendom for ham og arvinger, og er herfor kjøberens lovlige

hjemmelsmand.

Dette til Bekræftelse under sælgers og kjøbers underskrift i 2 vidners over-

vær.

p. t. Blylaget den 8de juni 1875.

Som sælger                                                       Som kjøber

Christian Granerud.                                            Niels Sørensen. 

Til vitterlighed:

Carl Svestad.

C. Heltzen.                                           

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net