1875 - Søndre Jaer, kontrakt 

 

Follo pantebok 18, folie 100.

 

Kontrakt.

 

I mellem mig kirkesanger A. Pedersen, og Martin Petersen er truffen følgende over-

enskomst:

1, Martin Petersen paatager sig at bruge den mig som kirkesanger og lærer tillagte eien-

dom søndre Jar fra 14de april 1875 til 14de april 1880.

2, Han skal forette alt arbeide, som hører til brugen og benyttelsen af denne ejendom, des-

uden skal han holde grind og gjærder her paa Jar i forsvarlig god stand, indtil han er fraflyttet.

3, Hans kone forbinder sig til at tillave min mad og have den ferdig til den tid jeg

forlanger det, holde værelsene, nemlig min dagligstue og skolestuen rene og varme

naar det tiltrænges, idet jeg skaffer veden til disse værelser, hvilken ved brugeren

maa sønderhugge for mig og indbære den naar jeg forlanger det, men den ved som

brugeren behøver til sit behov, har han ikke ret til her paa Jar. Brugerens

kone skal rede op min seng, vaske for mig naar det behøves, udrette ærinder

for mig og hvis nogle er hos mig, maa hun ogsaa stelle for disse.

4, Brugeren forbinder sig til hvert aar han er hos mig at tilægge med forsvarlig

gjødslen mindst 1 ½ maal og hvis gjødslen tilstrækker 2 maal jord aarlig; den

jord han har tillagt med gjødsel til england, maa han ikke oppløie i brugstiden og

heller ikke pløie andre jordstykker her paa Jar, end jeg tillader ham, ligeledes er

han forpligted til at opblande kogjødslen med mindst dobbelt saameget og lokum-

gjødselen med tredobbelt saameget jord, og den hertil fornødne jord anvises af mig. Gjød-

sel eller foder, saasom hø og halm, maa ikke afføres ejendommen.

5, Af havre maa han paa denne ejendom ikke saa over 1 ½ td aarlig.

6, Min have her paa Jar har han ingen del i men den fornødne gjødsel skal han skaffe til den, og

brugeren har ikke ret til det foder som er her ved hans ankomst.

7, Til benyttelse skal brugeren med sin familie have det kjøkken og kammer, som er her

paa Jar, den tid han bruger for mig, men han maa ikke indtage logerende i nogen

af værelsene her.

8, Brugeren betaler i aarlig afgift til mig for brug og beboelse af denne ejendom 30 spd, treti nor-

ske speciedaler, som han betaler i 4 terminer om aaret, nemlig inden hvert aars 14de juli, 14de oktober,

14de januar og 14de april.

9, For det arbeide, som konen efter kontraktens 3die part udfører, erholder hun aarlig 12-tolv speciedaler, hvil-

ke penge likvideres kvartalsvis i aarets afgift.

10, Bliver brugeren eller hans kone syge, ere de forpligtede til at skaffe en person i det sted til at udføre arbeidet

for mig paa deres bekostning.

11, Til sikkerhed for afgiften og for, at de her nævnte forpligtelser opfyldes af brugeren og hans kone, forbe-

holder jeg mig panteret i avlingen, hans fækreaturer og øvrige ejendom.

12, Hvis jeg kirkesanger A. Pedersen i tidsrummet mellem 14de april 1875 og 14de april 1880 enten dør

eller af en eller anden grund kommer som kirkesanger og skolelærer  her fratræder enten

den ene eller begge disse stillinger, er denne kontrakt mellem mig og brugeren Martin Peter-

sen ophævet, og hvis jeg vil tage denne ejendom søndre Jaer fra ham og bruge den selv, før

den i denne kontrakt bestemte tid mellem mig og brugeren er udrunden, fordi jeg i mellem-

tid indtræder i ægteskab eller hvis jeg finder, at brugeren eller hans kone eller børns forhold

til mig er misligt, eller at de ikke opfylde denne kontrakt, forbeholder jeg mig ret til, at

hvert aar mellem 14de april 1875 og 14de april 1880 at opsi og udsige brugeren hos

mig, og naar han er opsagt, er han forpligted til, under udkastelstvang, uden foregaa-

ende lovmaal og dom, at fravige og ryddiggjøre ejendommen førstkommen-

de 14de april efter opsigelsen.

12, At brugeren og jeg have vedtaget denne kontrakt til opfyldelse bekræftes ved vore

hænders underskrift i overvær af underskrevne 2de vitterligheds vidner.

Af denne originale kontrakt har brugeren en ligelydende gjenpart.

At contrakten er billiget af Næsoddens skolekommision, attesteres af

                                                                              A. Welhaven

                                                                              Ordfører i skolecommissionen.

Jar 1ste februar 1875.

Til vitterlighed:                                                           A. Pedersen

Samuel Hansen Jar                                                     Martin Petersen

med iholden pen                                                         med iholden pen.

Karen Kristiansdatter Jar

med iholden pen.

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net