1874 - Granerud forpaktningskontrakt 

 

 

Forpagtningskontrakt.

Undertegnede Johannes Iversen Granerud bortforpagter

herved til Andreas Olsen Bexrud den mig tilhørende

i Næsoddens hovedsogn og thinglag beliggende

eiendom Granerud nordre, matrno 232, lno 334b, af skyld 1 daler 13 skilling for et tids-

rum af 10 – ti – aar at regne fra 14de april førstkommende og forøvrigt paa følgende betingel-

ser:

1. Forpagteren er berettiget til at bruge eiendommen som han finder forgodt, forsaavidt

jordveien angaar, ligesom han, mod paa forsvarlig maade at røgte og føde

eierens 4 voxne kjør, erholder disses melkeudbytte, indtil han selv faar opfø-

det de fornødne kreature. Naar dette er skeet, kan eieren naarsomhelst

afhænde sine ovenfor omhandlede kreature.

2. Af vaaningshusene disponerer forpagteren over det vestre kammer samt i fællesskab

med eieren tillige over kjøkkenet. Den fornødne brændeved og gjærdemateriali-

er tager forpagteren i gaardens skov, ligesom han frit benytter eiendom-

mens havn.

3. De 18 arbeidsdage aarlig, som husmanden Christian Samuelsen Nylænna

pligter at yde, svares til i forpagtningstiden til forpagteren, medens

hvad husmanden pligter i penge ligesom al anden afgift i penge, eieren har fra

sin del af sin eiendom, udelukkende tilfalder eieren.

4. Skatter og eiendommens udgifter i det hele svares af eieren, idet dog forpagteren uden vederlag

udfører det aarlige veiarbeide paa gaardens veistykke paa Fieldsveien.

5. Naar forpagtningstiden udløber er forpagteren forpligtet til under udkastelsestvang at

fravige og ryddiggjøre eiendommen uden lovmaal og dom.

6. Jeg Andreas Olsen Bexrud vedtager foranstaaende i alle dele og forpligter mig til at

erlægge i aarlig forpagtningsafgift 50 – femti – speciedaler, der blive at erlægge med en

fjerdepart til hvert aars 14de juli, 14de oktober, 14de januar og 14de april, første gang 14de

juli d. a:. Gaardredskaber og andre brugelige ting, jeg er berettiget til at benytte

og benytter, er jeg forpligtet til at levere tilbage i den samme stand, som tingene vare

ved modtagelsen.

Til bekræftelse med vore underskrifter i hostegnede vitterlighedsvidners overvær.

Granerud den 16de februar 1874.

Som eier: J. I. Granerud. Som forpagter: Andreas Olsen, med paaholden pen.

Til vitterlighed: Carl Granerud. Carl Høibraaten.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 17, f. 660. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net