1872 - Urianstadbråten, deling og skyldsetningsforretning 

 

 

                         Sommerthinget for Næsodden

                                 17de juli 1872.

                     Delings- og skyldsætningsforretning.

Aar 1872 den 13de juli var undertegnede af fogden opnævnte mænd, nemlig

Carl Mikalsen Svestad, Hans Jacob Zimmermann tilstede paa gaardpa-

rten Urianstad, Matno 233, Lno 335b af skyld 1 _ 2 _ 10 i Næsodden hoved-

                                                         rev: _  _ 4 _ 14

sogn og thinglag for at dele og skyldsætte bemeldte gaardpart mellem Martin

Svendsen og Bernt Christensen.

Hvorda: fogdens opnævnelse fremlagdes.

Parterne vare tilstede og paaviste delelinirne at være som følger:

A, Indmarken.

Delet begynder i delegjerdet mellem Urianstad og Ellingstadmyren og gaar

i syd i en ret linie efter en X mærket furu og et X i en stor sten til li-

nien skjærer delet mellem Urianstad og Persilengen. – Det paa vestsiden

af delelinien beliggende tilhører Bernt Christensen og hvad der ligger

paa østsiden, hvoriblandt endel udmark tilhører Martin Svendsen.

B, Udmark og skov.

Delet begynder i den til Fjeldstranden gaaende vei og gaar i vest i en

ret linie efter et i et omtrent 20 alen fra veien værende fjeld indslaaet X og

videre efter 5 i fjeldet indslaaede X lige til Christianiafjorden. Alt hvad der ligger paa

sydsiden af den her beskrevne delelinie tilhører Martin Svendsen og alt hvad der

ligger paa nordsiden af samme Bernt Christensens.

Martin Svendsen skal have fri vei over Bernts Andel langs Persillengdelet indtil

den gamle vei, der bliver til fælles afbenyttelse,modstøder. Bernt har deri-

mod ret til fri vei og stranderum paa Martins eiendom. Parterne vare

derhos enige om ikke at opsætte gjærde efter den under lit. B. beskrevne

linie, men derimod i fællesskab at havne i den ved bemeldte liniedel-

te udmark, hvis opdyrkning imidlertid ikke skal være parterne forenet,

ligesaalidt som følge af deraf fornødne indhegning.

Efter fornøden overveielse bleve vi enige om, at Martin Svendsens

andel udgjør 3/5 parter eller af skyld – gl.  _ 2 _ 23 og  _ 2 _ 20

                                      tilsammen gl.  1 _ 2 _ 10 og  _ 4 _ 14.

Med forretningen, der blev oplæst for parterne, erklærede disse sig til-

fredse. – Carl Svestad. Carl Granerud. Christian Granerud.

Hans Zimmermann. Rigtig udført attesteres.

                                    Nannestad.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 17, f. 499b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net