1872 - Sørbybakken execution 

 

 

                                                    Execution.

Lensmanden i Næsoddens thinglag gjør vitterligt: Aar 1872 den 23de februar blev efter forlangende af

overretssagfører Røer en executionsforretning afholdt hos Andreas Mikalsen paa Bakken

under Sørby. Forretningen administreredes af lensmand Hansen i overvær af underskrev-

ne vidner. Hvorda: Rekvirenten mødte ved S. Tomter og fremlagde forlig af 5te decem-

ber f. a. indgaaet ved Næsoddens forligelsescommission og hvorefter debitor har

forpligtet sig til inden 2 maaneder at betale 10 spd med 5 pct renter fra

25/11 71 og i forligsomkostninger 1 spd 60 s. For disse beløb med renter og omkostninger

begjæredes udlæg i debitors eiendele. Derefter formeredes saadan beregning: capital efter

forliget 10 spd. Renter reserveret. Forligsomkostninger 1 spd 60 s. forligsudskrivt 40 s. Denne forret-

nings omkostninger. administrators tilkommende 1 spd. Vidnerne 48 s. og rekvirenter

for mødet 60 s. tilsammen 13 spd 88 s. Debitor var tilstede, men kunde ikke betale beregnings-

summen, hvorimod han anviste til udlæg sit eiende hus Bakken under Sørby med

iværende kakkelovne, der alt taxeredes for 40 spd. Thi besluttedes: Med hjemmel af

loven og det fremlagde forlig gives herved rettens execution og udlæg samt indførsel

i det opskrevne hus med mur – og nagelfaste indretninger, for i samme at søge fyl-

dest for beregningssummen 13 spd 88 s. med renter og videre omkostninger. Forretnin-

gen oplæst og sluttet. C. J. Hansen. Hans Samuelsen Jader m. p. p. Charl Christiansen.

Saaledes at være overeensstemmende med den af vidnerne medunder-

skrevne executionsprotokol, attesteres herved under haand og segl. –

                                                                                 C. J. Hansen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 17, f. 461. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net