1868 - Kallestad husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 17, folie 90.

 

Husmands kontract.

I følge bestemmelsen § 1 i loven af 24 september 1868 har undertegnede eier af

Skoklefald i Næsodden oprettet contract med Christen Didriksen Tranaas

angaaende brug og beboelse af plasen Kallestad paa følgende vilkaar.

1, Den aarlige afgivt af plasen skal være betalt inden vært aars 14

april og 14 october med 16 spd, vergang med det halve. 2, Plasen skal

dyrkes rett og ikke forringes paa huus eller jordvei, af grøden maa ikke sel-

ges eller bortføres derfra og den samlede gjøsel altid forblive ved palsen (?).

3, Husmandsfolkene maa ikke give eller tillade nogen at holde i huset uden eierens til-

ladelse. 4, Opsidderen er berigtiget til sommerhaven i Skoklefalds skov

for de fekreaturer som vinterfødes paa plasen og fornøden brendeved af

kvist og stuber efter eierens udvisning, træer maa ikke nedhuges eller beska-

diges uden eierens tilladelse. 5, Husmanden skal være forpligtet med den

i § 6 i den [.......] lov (?) omhandlende indskrænkning i egen person strax efter

tilsigelse at hvorsomhelst arbeide han bliver anvist imod 14 skilling daglig om

sommeren, og 10 skilling om vinteren paa given kost, og for at huge en favn

ved 28 skiling og for at huge en tylft bjelker 48 skilling paa egen kost.

6, I tilfælde de af plasens huse, gjærder eller jordvei i nogen maade bliver

forringet skal husmanden erstatte den skade efter uvillige mænds skjøn samt

alle deraf flydende omkostninger skadesløse. 7, Skulde eieren finde forgodt

enten at bruge plasen selv eller overlader den til en anden da skal Christian

Dideriksen Tranaas hans kone og børn være forpligtet til under udkastelse

og uden videre lovmaal og dom at fraflytte og ryddiggjøre plasen til næ-

ste lovens fardag efter at han inden 29 september derfra er bleven du-

sagt uden nogensomhelst erstatning for muliggjorte forbedringer, skulde op-

sideren ville fraflytte skal han fravige sig plasens brug inden 29 september.

I bege tilfælde kan eieren tage plasens huse, gjærder og jordvei til frit

brug og benytelse nest følgende 14 april. 8, Ved bestemmelserne af veder-

laget for denne plasens besidelse er intet hensyn taget til dens forbedrin-

ger som samme i en eller anden henseende muligens kunde tiltrenge.

9, Fisket paa plasen forbydes i alle dele i § 10 i loven af 24 september

1851 omhandlede tilfælde. Disse vilkaar vedtager jeg Christian Di-

driksen Tranaas for mig og min hustru og børn i alle delle til opfyl-

delse og efter levelse. Skoklefald den 18 juni 1868. Christian Di-

driksen Tranaas. Carl Skoklefald. Til vitterlighed: Østen Slaabraaten

Julia Andreasdatter, bege med iholden pen.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net