1867 - Oksval husmannskontrakt 

 

 

                         Husmandscontract

 

for Halvor Andersen paa pladsen Oxevald under gaarden

østre Skoklefald. Jfølge bestemmelsen i § 1 i lov af 24 september

1851 har undertegnede eier af gaarden østre Skoklefald i Næsod-

dens præstegjeld oprettet contract med Halvor Andersen angaaen-

de brug og beboelse af pladsen Oxevald paa følgende vilkaar:

1, Den aarlige afgivt af pladsen 16 spd er sexten speciedaler skal være be-

talt til eieren inden hvert aars 14 april og 14 oktbr hver gang med

det halve. 2, Pladsen maa dyrkes vel og ikke forringes paa huse eller

jordvei. Afgrøden maa ikke sølges eller bortføres derfra og den sam-

lede gjødsel alltid blive ved pladsen. – 3, Husfolkene maa ikke give

eller tillade nogen ophold i huset uden eierens villie eller tilladel-

se. 4, Opsidderen er berettiget til fornøden gjærdematerialier efter

eierens udvisning og sommerhavn i østre Skoklefalds skov for

de kreaturer som vinterfødes paa pladsen og fornøden brændeveed af

qvist og stub efter eierens udvisning. Trær maa ikke nedhugges eller beskadi-

ges og aldrig anledes til nogen noget brænde eller noget eiendom-

men vedkommende. 5, Skal husmanden hans kone og børn paase,

at intet tyveri eller fornærmelse paa eiendommen begaaes eller derved

være medvider, antræffer saadant, da om muligt anholde angjældende

og melde det strax for eieren og saaledes i alle maader at paasa eierens

bædste.- 6, Husmanden skal være forpligtet til med  den i § 6 i

den citerede lov omhandlede jndskrænkning i egen person strax efter tilsi-

gelse at forrette hvadsomhelst hvad arbeide han bliver anvist imod 12

tolv skilling for en dag om sommeren og 8 – otte – skilling for en

dag om vinteren paa given kost. For at hugge en tylt bjelker 48

skilling, for en tylt tømmer eller stok 24 s. , for en tylt engelske stager

eller lignende last 12 skilling, for en tylte props eller lignende last

6 skilling og for en favne ved 28 skill., alt paa egen kost. J tilfælde

af pladsens huse, gjærder eller jordvei i nogen maade bliver forringet,

skal husmanden erstatte den skade efter uvillige mænds skjøn

samt alle deraf flydende omkostninger skadesløst. 8, Skulde eieren fin-

de forgodt enten at bruge pladsen selv eller at ville overlade den til

en anden, da skal Halvor Andersen, hans kone og børn være for-

pligtet til under udkastelse og uden videre lovmaal og dom at fraflytte

og rødiggjøre pladsen til næste lovens fardag, efterat han inden 29 sep-

tember derfra er bleven udsagt uden nogensomhelst erstatning for

mulig gjorte forbædringer. Skulle opsidderen ville fraflytte, skal han fra-

sige sig pladsens brug inden 29 septbr. J begge tilfælde kan eieren

tage pladsens huse, gjærder og jordvei til frit brug og benyttelse næst-

følgende 14 april,- 9, Ved bestemmelsen af vederlaget for den-

ne pladsens besiddelse er intet hensyn taget til de forbedringer

som sammes i en eller anden henseende de muligens kunde til-

trænge. 10, Fæstet paa pladsen forbyder i alle de i § 10 i lov

af 24 september 1851 omhandlede tilfælde. Disse vilkaar vedtager

jeg Halvor Andersen for mig og min familie i alle dele til op-

fyldelse og efterlevelse. Af dette document beholder enhver af os et

exemplar, da 2de enslydende ere udstedt. Skoklefald den 17 september 1867.

Som fæster: Halvor Andersen med h pen. Som eier: B. J. Skoklefald.

Til vittrlighed om underskrivten samt om at contractens jndhold er

parterne bekjendt Hans Johannesen, Christian Hansen med

iholdt pen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 17, f. 34b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net