1866 - Sørbybakken skjøte 

 

Follo pantebok I 16, folie 334.

 

Skjøde.

Undertegnede S. Riser erkjenner herved at have solgt, ligesom

jeg herved sølger og skjøder til Andreas Mikalsen det af ham nu beboede

hus, Bakken paa min eiendom Sørby paa Næsodden, hvilket hus kjøberen

skal være berettiget til at lade blive staaende, hvor det nu staar saalæn-

ge han og hans nulevende hustru lever. Andreas Mikalsen skal være beretti-

get til at lade blive staaende, hvor det nu staar bruge det jordstykke inden-

for indmarken ved huset, hvorpaa han i samme har havt poteter, ligesom

han ligeledes, saalænge han og hans nuværende hustru lever skal være beretti-

get til at opdyrke og bruge indtil to maal (fjeld og jordmark [..............])

uden for min indmark og omkring hans hus. Andreas Mikalsen har ret til at

erholde sommerved af qvist og stub efter udvisning i min skov samt til efter

udvisning at faa materialer til gjærde om den jord, han opdyrker. Som veder-

lag for det her solgte hus samt for de her tilstaaede rettigheder beholder han Andreas

Mikalsen 100, et hundrede speciedaler, hvoraf 80, otti sp betales contant og re-

sten 20, tyve sp betales med 5, fem spd hver 14 oktober, første gang 14 ok-

tober næste aar. Andreas Mikalsen skal finde seg i, at de nu paa Sørby

hvilende hæftelser fremdeles bliver hæftende paa det her solgte hus. Jeg forbehol-

der mig panteret for den hele kjøbesum i huset, indtil samme er betalt,

samt for de omkostninger, mulig retsforfølgning maatte medføre. Kjøberen

og jeg deltage ligelig i alle med denne handel forbundne omkostninger.

Andreas Mikalsen har ikke ret til uden mit samtykke at indtage i huset

Inderster eller til at overdrage det med sine rettigheder til nogen anden.

p. t. Christiania den 13 september 1866. Som kjøber: Andreas Mikalsen

m. i. p. Som sælger S. Riser. Som vidner Mathias Røer. A. Olsen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net