1866 - Krøkleodden auksjonsskjøte 

 

Follo pantebok 17, folie 157b.

 

Auctionsskjøde.

 

Aar 1866 den 4 septbr blev efter reqvisition fra Hans Chri-

Stiansen Granerudplads offentlig auction fremmet om og paa

de sammesteds værende huse, betjent af lensmand Stub i overvær af behørige

vidner. Hvorda!  [op.....] husbygningerne paa Graneruds grund, Krakelod-

den kaldet paa conditioner til bl. a, at kjøbesummen skulde erlægges til incas-

sator lensmand Stub inden 6 maaneder og med tilleg, at huset medtages

for samme betingelser og forpliktelser, hvormed samme hos nævnt Hans

Christiansen overdraget overenstemmende med den imellem Johan Peder-

sen Graneruddalen og Nils Hansen oprettede contract, dateret 28 juni,

thinglæst 16 juli 1859. Den tilstedeværende eier af gaardens grund Johan

Pedersen Graneruddalen var tilstede og samtykket i, at huset paa Krakelod-

den fremdeles bliver staaende paa grunden under betingelse af at kjøberen

ikke overdrager husene til andre og at han opfylder den formeldte leiecontract.

Efter flere opraab blev Theodor Thoresen høystbydende med 70, syvti, spe-

ciedaler, for hvilket bud han havde tilslag. Da budet, i hvilket som kjø-

ber nu er indtraadt Mikal Andreassen, er approberet, og denne har nu

ret skjøde beggjærende, er det hus herved fra auctionsforvalter og i medhold

de om auctionsvæsenets gjeldende bestemmelser herved meddeler Mikal

Andreassen lovligt skjøde paa anførte eiendoms huse paa Granerud, lnr. 334c,

denne gaards grund, hvilke saaledes huser skal følge og tilhøre ham som hans

lovlige eiendom, dog har han forinden hærværende kan anføres som fuld hjem-

mel, i overenstemmelse med foran anført at assesor Johan Pedersens

samtykke til den videre overdragelse. Til bekræftelse under min haand

og underskrift. Follo Sorenskrivercontor den 15 februar 1869 Chr. M. Sørensen

(L. S) Kjøbesummen med omcostninger er afgjordt, hvorfor fra min side

som incassator intet er til hinder mod kjøbets thinglæsning. D. [...] Stub.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net