1866 - Granerudstøen skyldsetting og delingsforretning 

 

Follo pantebok 16, folie 373.

 

Skyldsætning

Eieren af søndre Granerud fremstillede de

4 af fogden opnævnte lagrettesmænd Carl Svestad, Andreas

og Johannes Granerud og John Møkkerud hvilke begjæredes stedede

adgang til at afhjemle en af den under 17 s. m. afholdt skyldsætning

over nævnte eiendom. Bemeldte mænd fremøted og fremlagde

fogdens opnævnelse af 10 s. m. og den afholdte forretning.

Til Aker og Follo fogderi. Til afholdelse og skyldsætning over en andel af

Granerud Mnr 232 Lnr 334a af skyld 4 dal 4 ort 3 skil i Næsod-

den, som Carl Paulsen har solgt til Ole Nilsen Granerudstøen

efter hvis hustru Helle Birgitte Iversdatter skifte nu holdes, du-

bedes herved fornødent lagrette opnævnes. Opnævnelse og boghold

bliver at beregne i boet.Follo skifteret 9 october 1866 Chr

M. Sørensen auth fuldm. I foranstaaende anledning opnæv-

ns herved gaardbruger Carl Mikaelsen Svestad Johannes

Iversen Granerud Andreas Bentzen ditto Johan Iversen Møk-

krud og til suplicanter Carl Olsen Skoklefald, Andreas Chri-

stensen Holt Røer, i gebyr tilkommer mig 48 firti otte

skilling. Aker og Follo fogdktr 10 october 1866 Peter Eger.

Aar 1866 den 12 october er ifølge forestaaende lagrettesmænder

Carl Svestad Andreas Granerud og Johan Møkkerud for

bopæl og i eget paahør tilsagte, ligesom Johannes Gra-

nerud for bopæl og i konens paahør samt suplicanten

Andreas Holt for bopæl og i eget paahør Ole Peter Røer.

Den paafølgende dag. Suplicanten Carl Skoklefald tilsagt

at møde paa berammet tid og sted Ole Svendsen med iholdt pen.

Tilsigelse 6 personer  24 s 1 spd 24 s en spdaler en ort Ole

Peter Røer irettelagt 15 november 1866 Ellefsen.

Aar 1866 den 17 october var undertegnede ifølge fogdens

opnævnelse af X denne tilstæde paa eiendommen Grane-

rudstøen i Næsoddens præstegjæld for der at afholde en

skyldsætningsforretning over denne andel af gaarden

søndre Granerud Mnr 232 Lnr 334a af skyld 4 daler

4 ort 3 skil der af Carl Paulsen er solgt til Ole Nilsen og

beliggende paa vestre side af gaarden søndre Graneruds ud-

mark, den begrændses paa følgende maade: delet paavistes at tage

sin begyndelse ved eller i det nordøstre hjørne af den solgte parcels

udmark ved pladsen Moen i delet mellem Dalen (Graneruddalen)

og gaarden søndre Granerud gaar derfra i sydvestlig retning til et X-

mærket grantræ ved veien som gaar fra Granerud til Krøkleodden

og videre i samme retning et X mærket grantræ, atter i samme

retning til et ditto, videre til et ditto der staar paa Sandbakkhøiden,

derfra følger delet veien nedover Sandbakke til et X mærket

rognetræ paa søndre side af veien, her dreier delet sig mere

mod syd og gaar over aaserne til et X mærket furutræ, gaar

derfra i samme retning til et X mærket grantræ i delet

mellem Granerud og Svestad Skov. Forøvrigt begrændses eien-

dommen Granerudstøen i syd af Svestad skov mod vest af Chri-

stianiafjorden og mod nord af Graneruddalens udmark og til først-

nævnte punkt hvor delet tog sin begyndelse. Alt hvad som fore-

findes indenfor den her beskrevne grænselinje saavel indmark som

udmark skal tilhøre Granerudstøen, dog bemærkes at eieren af

søndre Granerud har fri vei og strandrum ved søen samt havn

eller plads til en baad ved bryggen. Efterat man havde taget hele

eiendommen i fornødent øiesyn enedes man om efter bedste skjøn

og overbevisning at ansætte Granerudstøen til en 1/10 en tiende

deel af Granerud, dog saaledes at den ved regningen fremkomne

brøkdel blev tillagt Granerudstøen, hvorved denne eiendom fik

en skyld af 2 ort 10 skil, saaledes beholder Granerud tilbage med skyld

af 4 daler 1 ort 1skil. Baade sælger og kjøber var tilstæde ved

forretningen og havde intet at bemærke ved det paserede. Carl

Svestad Andreas Granerud I Granerud Johan Møkerud.

Irettelagt 15 november 1866 Ellefsen. I henhold til samme

var fradelt en parcel stor 2 ort 10 skil. Noteret i pantebo-

gen. Den frasolgte parcel er givet Lnr 334 liten F. Aker

og Follo fogedk 14 januar 1867.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net