1865 - Furuholt skjøte 

 

Follo pantebok 16, folie 165.

 

Skjøde.

 

Jeg underskrevne Andreas Jensen Rud erkjender at have afhændet, ligesom jeg

herved skjøder og overdrager til [..] capt Jonas Ravn Daae og rørlægger Ludvig Daae

samt frøken Anne Sophie Daae en andel af min eiendom, gaarden

Ruud mn. 216 ln. 308 af skyld 5 daler 2 ort 1 s i Næsoddens thinglag Follo so-

renskriver, ”Furuholt” kaldet, hvilken andel ved skyldsætningsforretning

af 8 oktober 1864, thinglæst samtidig med nærværende skjødes thinglæsning, er

tillagt en skyld af 6 skilling, som kjøberen er mig betalt 130, et hun-

drede og tredive specidaler og skal paaligge hovedbøllet at holde ”lovligt” gjærde om

den solgte del til de tvende kanter, hvor de stødes til dette. Af den solgte del

bærer kjøberen alle skatter og øvrige byrder, hvorhos kjøberen skal have ret

til i tiden fra 1 mai til 1 oktober at tage i hovedbøllets skov stub og løs kvist

til brændsel. Thi skal den afhændede anpart ”Furuholt” kaldet være …

capitain Daae og rørlægger Daa samt frøken Daa, deres fremtidige sande

og uindskrænkede eiendom, saaledes som samme nærmere er beskrevet i

overnævnte skyldsætningsforretning, herfor indestaaer jeg dem som

hjemmelsmand efter loven. Dette til bekræftelse ved min egenhændige

underskrift i vitterlighedsvidners overvær. Kristiania den 10 februar 1865.

Andreas Ruud. Til vitterlighed B. Elster. Rubach.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net