1865 - Fundingrudhagen husmannskontrakt 

 

 

                                            Kontrakt

Jeg underskriver Ole Anton Fundingrud i Næsoden præstegjeld kjendes og her-

ved vitterliggjør at have overdraget og fæstet ligesom jeg herved overdrager og fæster

til Johanes Nilsen af Næsoden et stykke udyrket mark Søndre Hagen kaldet af min eiende gaard

Fundingrud til brug og beboelse for ham og hustru Maren Olsdatter levetid hvilket jordstykke

skal være efter saadanne delemærker som med vidner er opgaaet og derefter bliver indhegnet.

Og tillades det ham at opføre fornødne huse paa bemelte jordstyke dog paa egen be-

kostning hvilket huse skal være hans sande eiendom.

For bemelte styke jord samt de øvrige rettigheder saasom havn i søndre Fundingrud

udmark til en ko og sommerved i søndre Fundingrud udmark saasom kvist og stub hvis

der er noget at huge ned tillades ikke. Gjærdefang nyder han ikke ei heller stør thi saadane

materialier forskaffer han sig selv. Ovennevnte Johanes Nilsen og Maren Olsdatter tilla-

des ikke at tage nogen in til sig i huse uden gaardeieren det tillader eller bortfor-

pagter til nogen.

Bemelte stykke jord samt de øvrige retigheder som her er meldet betaler Jo-

hans Nilsen og Maren Olsdatter aarlig afgift til gaarden Fundingrud eier som tager sin

begyndelse fra førstkomende januar 1866 6 sex slaattedage 6 er seks mal korn der skal skjæ-

res paa egen kaast samt 3 er tre speciedaler som erlæges ved vert aars udgang og 1 er en veiar-

beidsdag i ovennævnte 6 slaatedage nyder Johanes Nilsen kost af eieren men de 6 maal skal

skjæres paa egen kost. –

Fundingrud paa Næsoden den 6 may 1865.

Johanes Nilsen                                                               Ole Anton Johanesen Fundingrud

med paaholden pen                                                                     som eier.

   som leier.

Til vitterlighed:

Hans Olsen

med paaholden pen.

Martinius Skoug

med paaholden pen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 18, f. 286b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net