1863 - Kirkeroen forpaktningskontrakt 

 

Denne plassen eller jordveien som hørte til under Urianstad nevnes ingen andre steder.

Forpakteren Johannes Eriksen, som var tømmermann, var to år senere bosatt i

Fjeldstrand. Delebeskrivelsen som beskrives her, og en beskrivelsen til Urianstad

da denne ble skylddelt 10 år senere kan tyde på at Kirkeroen var identisk med

den jordveien som senere ble hetende Urianstadbråten. 

 

 

                              Kontract.

 

Jeg underskrevne Andreas Kristiansen Urianstad bortfor-

pagter en plads kaldet Kirkeroen henhørende under min eiede an-

del af gaarden Fjeld i Næsodden præstegjeld til Johannes Eriksen og hans

kone Karoline Hansdatter paa begge deres levetid paa følgende vilkaar:

1, Forpagteren Johannes Eriksen bruger og benytter denne plads eller jord-

stykke Kirkeroen saa godt som han bedst veed, vil og kan, imod at han betaler

til mig eller eieren af gaarden en aarlig afgivt af 5 S. er fem spdr og 12

arbeidsdage om sommeren fordelt i 3 gange eller 4 dage i hver aan, lige-

ledes 6 dage om vinteren, alt paa eierens kost foruden betaling. 2, For-

pagteren opfører selv de huse paa pladsen, han ønsker, hvil-

ke som følge heraf bliver hans eiendom. Ved forpagteren og hans kones

død skal husene efter taxt indløses af gaardens eier, hvilket skal ske senest et

aar efter begges død. 3, Nyder forpagteren fri brændeved af qvist og stub og

andet unyttigt skovaffald i gaardens skov samt fornødent gjærdefang efter

eierens udviisning og fri havnegang til 2 – to – kjør i gaardens udmark med

fri vei til og fra pladsen.

4, Jnderster indtages ikke af forpagteren uden eierens tilladelse, 5, For-

meldte jordstykkes dele tager sin begyndelse i nordøstre kant af bemeldte

jordstykke ved en liden bæk ved Fjeldsledet, hvilken bæk delet da følger i

vestlig retning til en blinket furu, og derfra i en lidt mere nordlig ret-

ning følgende en bjergpyndt til et stort asketræ; derfra i en sydlig ret-

ning til et mærket bjærg ved Fjeldsledet. Urianstad den 23 november 1863.

Andreas Christiansen m. ihp. Ovenstaaende contract i alle dele vedtager jeg Johannes Eriksen. Til vit-

terlighed: Christian Persilengen. Karl Ludvig Christiansen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 16, f. 75b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net