1861 - Urianstad og Persilengen, deling og skyldsetning 

 

 

No 22 Skyldsætning

 

[16 desember 1861] – Hvorda! Foretages skyldsætningsforretning.

Eieren af gaarden Fjeld fremstillede de fire af fogden opnævnte mænd Carl Mikalsen Svestad,

Johannes Iversen Granerud, Christian Iversen Granerud og Carl Olsen Skoklefald, hvilke begjærede stæ-

det adgang til at afhjemle en af dem under 8 f. m. udførte skyldsætning over fornævnte eiendom, be-

meldte mænd fremstod og fremlagde fogderiets opnævnelse og den udførte skyldsætning saalydende:[til at skyldsætte

de af Christian Hansen Perslengen og Andreas Christiansen kjøbte parciller af Huidtfeldts og Volds

eiendom Fjeld nyt MNr 233 Lnr 335 af skyld 8 daler 3 ort 10 skill. i Næsoddens thinglag opnævnes hermed: Carl

Mikalsen Svestad, Johannes Iversen Granerud, Christian Iversen Nyborg, Carl Olsen Skokle-

fald og til supplicanter Knud Høybye paa Ødegarden, Johan Hansen Blylaget. J gebyhr er erlagt

48 – otte og firti – skilling Aker og Follo fogedcontor 20 oktbr 1861. Peter Eger. Anno 1861 den 5 no-

vember er formeldte lagrettesmænd tilsagt at møde paa Fjeld fredagen den 8 november kl. 8 for-

middag. e. o. Det bemærkes at Johan blylaget var fraværende paa en reise til Christiania

Ole Svendsen med iholdt pen. Tilsigelse for 6 personer a 24 s. = 1 spd 24 s. en spd en ort. Ole Peter Røer.

Fremlagt 16 dcbr. 1861 Ellefsen.] Aar 1861 den 8 november var undertegnede af fogden opnævnte

mænd efter foregaaende tilsigelse af stedets lensmand samlede paa gaarden nyt MNr 233 Lnr 355 Fjeld

i Næsoddens thinglag af skyld  daler 3 ort 10 skill., for der og da ifølge reqvisition af consul Huidt-

feldt i Soon at foretage og afholde en delings og skyldsætningsforretning over tvende parceller af

bemeldte gaard Fjeld, af hvilke den ene kaldet Persilengen er solgt til Christian Hansen og den

andre kaldet Urianstad solgt til Andreas Christiansen. Vi begav os derefter i forening med

begge kjøberne samt sælgerens fuldmægtig Christian Grevsrud hen til aastederne, for at tage dis-

se saavelsom de af kjøberne og sælgeren opgaaede delelinier i fornødent øiensyn, hvilke bleve paavi-

ste at være følgende: De solgte parceller, der er beliggende paa vestre side af gaarden Fjeld bestaaer

af en sammenhængende strækning, der ere begrændsede paa følgende maade: Delelinien, som begrændse

de til hinanden stødende parciller, tager sin begyndelse i det sydøstre hjørne af Persilengens jorde

ved veien, som gaaer fra Fjeld til Fjeldstranden, i hvilket hjørne der blev indhugget i et

flaberg; herfra gaaer delet i nordlig retning langs et skigjærde hen til en bæk, hvor der blev indhugget et X

i et bierg; hvorfra dreier delet sig mod øst og følger samme gjærde til et bierg, hvor et X blev indhugget,

hvorfra dreier delet sig i nordlig retning og følger samme gjærde til et korsmærket grantræ; herfra dreier delet

sig mod øst langs gjerdet til en vei, som gaaer fra Urianstad til gaarden Fjeld; herfra dreier delet sig

i nordlig retning, og følger samme gjærde hen til en biergpynt, hvor et X blev indhugget, her forlader de-

let gjærdet og gaaer i samme retning til et X i et bierg og videre i omtrentlig samme retning til et

korsmærket furutræ, herfra i samme retning til en biergpynt, hvor et X blev indhugget, herfra dreier delet

sig i østlig retning til et bierg, hvor et X blev indhugget; herfra dreier delet sig mod nordøst og følger en

biergskrænt hen til et flaberg, hvor et X blev indhugget, herfra dreier delet sig mod nord og gaaer i

ret linie til et korsmærket grantræ, som staaer ved den saakaldte Mastemyr i delet mellem gaardene

øvre Røer og Fjeld. Den foran beskrebrevne delelinie, som her nævnes dor den østre, denne grændser

mellem de solgte parceller og hiembølet Fjeld. Mod nord er de solgte parceller, hvoraf Urianstad er

den nordeste, begrændset af gaardene øvre og nedre Røer, mod vest af Christianiafjorden,

mod syd af Kristian Iversen og cand: Gjerdrums eiende andel af gaarden Fjeld. Delet mellem

de solgte parceller tager sin begyndelse i det i første delelinies anførte 4 punct, nemlig et korsmærket

grantræ, og gaaer i nordlig retning langs et gjærde hen til et X i en biergpynt, her dreier delet sig

i nordvestlig retning langs samme gjærde til et X i et flaberg og videre omtrentlig i samme

retning hen til Urianstadkjærnet, og over samme hen til et korsmærket furutræ, derfra gaaer

delet i ret linie til et X i et bierg ved en bæk, der har sit udspring fra den saakaldte Marie-

myr, derfra i ret linie til et lidet korsmærket furutræ ved veien som gaaer fra pladsen Elling-

stad til Fjeldstranden, herfra dreier delet sig mod sydvest og følger foranmeldte vei til en jord-

fast stein, hvor et x blev indhugget, videre følger delet samme vei til et korsmærket grantræ paa

det saakaldte Fjeldstrandstøe, herfra dreier delet sig mod øst og følger veien , som gaaer til fjeld

hen til et X i en biergpynt, her forlader delet veien og gaaer i sydlig retning til et X i et flaberg,

herfra dreier delet sig lidt meer sydlig hen til en [stendam] i delet mellem Christian Iversens

andel og de solgte parceller.- Alt hvad som befindes paa nordre og vestre side af den sidstbeskrevne

delelinie saavel jndmark som udmark og som bærer navnet Urianstad skal tilhøre Andreas Christi-

ansen. blev af den paa gaarden Fjeld hvilende matr. skyld 8 daler 3 ort 10 skill. tildelt 1 daler

2 ort 10 skill.- Alt hvad som befindes paa søndre side af fornævnte delelinie saavel af jndmark

som udmark, og som bærer navnet Persilengen skal tilhøre Christian Hansen, der af den paa

gaarden Fjeld paahvilende skyld 8 daler 3 ort 10 skill. tildelt 1 daler 1 ort 4 skill., saaledes bliver

tilbage paa hiembølet 5 daler 4 ort 20 skill. Parterne erklærede sig tilfredse med det passerede, og da

intet videre var at iagtage, blev forretningen sluttet. Carl Skoklefald, Christian Granerud,

Carl Svestad, J. Granerud. [Fremlagt 16 dcbr. 1861. Ellefsen.- Forretningen oplæstes for mændene

der erklærede samme udført efter bedste skjøn og overbeviisning, og derefter afhjemlede paa lovens

maade.- Laugrettet etc: som nr. 21.] Notert i kassabogen, hvor «Urianstad» er givet Lnr. 335b og

«Persilengen» Lnr 335c, den tilbageværende del givet Lbo. a. Aker og Follo fogderi 6 marts 1862

                                                                                                                             Peter Eger.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 15, f. 348. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net