1861 - Lalien, husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 15, folie 358.

 

Huusmandscontract

for Svend Pedersen paa pladsen Lalin under gaarden Thaug.

Ifølge bestemmelsen i § 1 i lov af 24 september 1851 har undertegnede eierske af gaarden Thaug i

Næsodden præstegjeld oprettet contract med Svend Pedersen angaaende brug og beboelse af pladsen

Lalin paa følgende vilkaar: 1, Den aarlige afgift af pladsen skal være betalt inden 11 september

med 10 sp skriver ti speciedaler. 2, Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa huse eller jordvei,

af grøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede gjødsel altid forblive ved pladsen. 3, Huus-

folkene maa ikke give eller tillade nogen ophold i huset uden eierskens villie. Til brænde maa

alene bruges qvist, stub og affald, og ferske eller tørre træer ikke nedhugges eller beskadiges

uden eierskens samtykke. 5, Huusmanden skal være forpligted til den der i § 6 i den citerede

lov omhandlede indskrænkning, i egen person strax efter tilsigelse at forrette arbeide paa gaarden

imod den derom forenede dagløn 12 er tolv skilling pr. dag for sommeren og 8 er otte skil-

ling pr. dag for vinteren, alt paa gaardens eiers kost. 6, Huusmanden tillades at være fri

en dag i hver onne for arbeid paa gaarden, forbeholder eiersken sig ret til selv at bestemme den

til hvilken dag i onne, hun finder forgodt. 7, Huusmanden nyder havnegang i gaardens udmark

for de kreaturer som pladsen vinterføder. 8, Skulle eiersken finde forgodt enten at bruge pladsen

selv eller ville overlade den til en anden, da skal husmand Svend Pedersen og hans kone

være forpligtet til under udkastelse og uden videre lovmaal og dom at fraflytte og ryddiggjøre

den til næste lovens fardag, efter at han 29 september derfra er bleven udsagt, uden nogensomhelst

erstatning for muligens gjorte forbedringer.. Skulde opsidderen ville fraflytte, skal han frasige

sig pladsens brug inden 29 september. I begge tilfælde kan pladsens eierske tage pladsens huse og

jordvei til frit brug og benyttelse næstfølgende 14 april. 9, Fæstet paa pladsen forbejdes i alle de i § 10

i lov af 24 september 1851 omhandlede tilfælde. Disse vilkaar vedtager jeg Svend Pedersen

i alle dele til opfyldelse og efterlevelse. Af dette document beholder enhver af os et exemplar, da 2de

enslydende ere udstedte. Gaarden Thaug den 30 december 1861. Svend Pedersen med iholdet pen.

Johanne Marie Røer. Som laugværge: Ole Peter Røer. Til vitterlighed om underskriften

samt om contractens indhold er parterne bekjendt, og at et exemplar blev huusmanden overle-

vert. Christopher Olsen med iholden pen. Nils Nilsen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net