1859 - Smedsrud husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 15, folie 41.

 

Leiekontrakt.

Underskrevne Christian Christophersen Røer og Erik Olsen erkjen-

der og vitterliggjør herved at have oprettet efterstaaende leiekontrakt.

1, Jeg Christian Christophersen Røer som eier af gaarden øvre Røer paa

Næsodden tilstaar herved at have bortleiet til Erik Olsen paa hans

og kones levetid pladsen Smedsrud med tilhørende jordvei un-

der nævnte gaard for en leie af 12 spd er tolv speciedalere aarlig.

2, Det fornødne brænde, gjærdefang samt tømmer der maatte fornødiges til

pladsens reparation, tillades det leieren at tage i gaardens skov dog

efter anviisning, dog paaligger det ham, saa vidt tømmer angaar, at jeg gjø-

res opmærksom paa hvortil samme skal benyttes.

3, Leieren forpligter sig til at gaa i arbeide paa gaarden hver anden

uge efter en dagløn af 13 s. for sommeren og 8 s. for vinterenmaaneder-

ne med kost hvilket beløb afdrages i leien for saavidt det ikke overstiger

sammes beløb 12 spd, ligeledes tillades det leieren at tage en dag fri

hver arbeidsuge.

4, Naar det tilfælde maatte indtræffe at leieren enten paa grund af sygdom

eller alderdom befindes at være uskikket til arbeide da erlægger han leien med

6 er sex speciedaler hvert 17de april og 17de octobr, samme bliver tilfældet ved hans

død for konens vedkommende, naar dette promte erlægges bliver pladsen i hans

og kones besiddelse saalænge de lever, uanseet om en ny eier maatte komme i

besiddelse af gaarden.

5, Leieren gives fri adgang til havn paa gaarden Rørs skove for det antal

kreature som pladsen kan føde, ligeledes tilstaaes ham naar forlanges efter

slaatten 1 par heste til i en dag at oppløie jorden paa pladsen, uden betaling.

6, Jeg Erik Olsen som leier vedtager i et og alt overstaaende forpligtelser.

7, At ovenstaaende contract sa ledes af os begge er vedtaget, erkjendes herved

med vores underskrift i 2de vitterlighedsvidners overværelse. Gaarden

Røer paa Næsodden den       Christian Petter Røer. Til vitterlighed Johan Hansen

med iholt pen. Franz Ferd Bergraav.

Af grøden maa ikke bort føres derfra og den samlede gjøsel maa altid for-

blive paa pladsen uden godtgjørelse, husmanden er forpligted til paa egen bekos-

tning anskaffe og vedligeholde forsvarlig giærde om pladsen vilke gierde er jord eier

tilhørende uden gotgjørelse husfolkene maa ikke uden for de i husmandsloven nævnte

tilfælde give nogen tilholdsted paa pladsen uden eierens samtykke eieren af

gaarden Rør skal nyde pante ret i afling, høi og korn potetes med mer

vis ikke husleien bliver betalt til rete tid.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net