1859 - Søndre Langøy bygselkontrakt 

 

                                   Bygselcontract

Jeg Ole Skoklefald eier af søndre Langøen i Bundefjorden erkjender herved og

vitterliggjør at have overdraget Hans Andersen et maal jord paa bemelte øe paa

hans og kones levetid paa følgende vilkaar:

1, Som ovenfor nævnt overdrages Hans Andersen et maal eller 2500 ¤ alen jord-

stykke, hvorpaa han selv i alle dele besørger sine huse opførte og jordstykket indhegnet.

Alle bygningsmaterialier og gjærdesfang af hvad navn nævnes kan, bekostes af

ham selv, hvorimod den fornødne grundsteen til undermuuringen tillades ham

tages paa øen efter underviisning. Paa vestre side af bemeldte jordstykke ud-

vises Hans Andersen en to alens bred vei, der fører ned til søen, ligeledes

udvises ham paa søndre side en en alens bred vei hen til vandilen.

2, I aarlig leie betales til grundeier 10 er ti speciedaler. Til sikkerhed for leiens rig-

tige betaling forbeholder grundeieren sig første prioritet i husene, hvor-

for disse ikke uden speciel tilladelse maa behæftes med pant til nogen anden,

derimod maa jordstykket og husenes grund intet behæftes med pantehæftelse.

3, Uvedkommende medbeboere tillades ikke, ei heller maa Hans Andersen ned-

hugge nogen af de paa øen voxede træer, ligesaalidt at opryde, grave eller af-

virke nogensomhelst paa øen udenfor sit jordstykke. Ifølge overenskomst

paaligger det bemeldte bygselhaver at føre et saadant tilsyn med øen, som af

grundeieren foreskrives.

4, Udebliver betalingen af den aarlige leie eller overtræder Hans Andersen,

hans kone eller børn nogen af de her stipulerede betingelser, er han ifølge nærvæ-

rende contract ved herpaa opsigelse forpligtet til at fraflytte og ryddiggjøre

beboelsesleiligheden til førstkommende fardag og husene kan han først

faa til fri disposition, efterat enhver hæftelse til grundeieren er afgjort.

Nærværende hoveddocument forbliver i grundeierens værge, medens der

meddeles Hans Andersen en enslydende afskrivt – At vi saaledes er forente som

ovenfor anført bekræftes med vores underskrift i 2 vidners overvær.

Skoklefald paa Næsodden d. 8 juuli 1859. Som eier. Ole Skoklefald. Som fæster Hans Ander-

sen m. p. p. – Til vitterlighed: Tore Knudsen. Carl J. Knudsen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 15, f. 187. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net