1859 - Krøkleodden forpaktningskontrakt 

 

Follo pantebok 15, folie 28.

 

Contract.

 

Jeg underskrevne Johan Pedersen, eier af gaardparten Graneruddahlen

paa Næsodden tilstaaer herved og witterligiør at have bortforpagtet

til Niels Hansen et stykke jord i min udmark Krøkkelodden kaldet

til brug og beboelse paa sin og dennes kones levetid paa

efternævnte betingelser: 1 Skal forpagteren betale i aarlig

afgift 12 spd, det halve den 24 juni og det andet halve inden 25 de-

cembr hvert aar. 2 Forpagteren skal have frie havn i eierens udmark

til de creaturer der kan vinterfødes paa eiendommen, og ligeledes skal han

have fri brændeveed af stub og qvist i eierens udmark saaframt det findes. 3

Forpakteren opfører selv sine huse efter eget godtbefinnende og som er hans eiendom

men naar begge er døde da skal husene borttages og eiendommen falde tilbage

til sin retmæssige eier. 4 Forpagteren maa ikke indtage nogen i husene

uden eiererens tilladelse. 5 Hvis ikke forpagteren opfylder denne contracts

rigtigheder i alle dele eller forseer sig i nogensomhelst maade, da er hans

forpagtningsret forbrudt og kan uden videre frakastes eiendommen. Jeg

Niels Hansen antager det jordstykket Krøkkelodden kaldet paa overanførte

betingelser ligesom jeg i denne contracts paabudne pligter forbinder mig

herved til i alle dele at opfylde, det tilstaaes under vore hænders underskrift

og vidners overvær. Graneruddalen den 28 juni 1859. Som eier Johan

Pedersen. Som forpagter Niels Hansen. Til vitterlighed O. E. Løes

Johan Samuelsen m. i. p.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net