1858 - Hesteløkkbunnen festekontrakt 

 

Follo pantebok 14, folie 527b.

 

Contract

Mellem Bernt Olsen Skoklefald som eier af Næsodtangen og Martin

Pedersen angaaende brug og benyttelse af et stykke grund eller mark

tilhørende Næsodtangens eiendom i Næsoddens præstegjæld paa føl-

gende vilkaar: 1, Nevnte stykke grund eller mark Hesteløkbunden

kaldet, har følgende delegrændser: fra strandkanten inderst i bugten

og langs nedunder en der værende brat fjeldvæg i sydlig retning

til et X kors i bjerget udgjør længde omtrent 28 otte og tyve favner

fra formeldte X kors i vest eller vestsydvestlig retning til et birketræe

med X kors og videre i samme retning til et X kors i bjerget i nærheden ved

en derværende kløv (gangstie) derfra lige ned til søen ugjør længde omtrent

34 tretti og fire favne og forresten langs søen til førstnævnte delepunct, hvil-

ket stykke grund bortfæstes til Martin Pedersen og nulevende hustrue for deres

levetid, men i tilfælde hun bliver enke, da saalænge hun som saadan forblivede.

2, Den mellem os omforenede aarlige afgift af formeldte stykke grund 9 spd:

skriver ni speciedaler maa være betalt til grundejeren inden hvert aars

juul, under denne contracts fortabelse. 3, Paa formeldte stykke grund

har opsidderen fri raadighed til at opføre og vedligeholde de for sig fornødne

gangstie derfra og til den vei som fører fra Næsodtangens huuse og til bygden

bliver ham at tilstaae en gang for alle efter grundejerens udviisning.

4, Fæsteren maa ikke overdrage sin besiddelsesret enten i det hele eller

for en deel til nogen anden. Ligesom de heller ikke maa give eller tillade

nogen ophold i huset (inderst) uden grundejerens samtykke, saavelsom

det ogsaa paaligger opsidderen og hans familie at føre nøie tilsyn med

at ingen begaaer eller foretager sig noget utilladeligt paa Næsodtangens

eiendom. 5, I mangel af at afgiften ikke til rette tiid promte

betales, har grundejeren derfor til sikkerhed, første prioritets pante-

ret i de huuse som enten ere eller bliver opførte paa formeldte grund

for hvert aars afgift. 6, Omhandlede besiddelsesret fortabes ved at

opsidderen eller hans familie gjør sig skyldig i overtrædelse i bestem-

melsen i § 10 i lov af 24 september 1851, forsaavidt, samme paa dem ere

anvendelig. Disse vilkaar vedtager jeg Martin Pedersen for

mig og min familie i alle deele til opfyldelse og efterlevelse.

Af dette document beholder enhver af os et exemplar de 2de enslydende

ere udstedte. Næsodtangen den 13de januar 1858. Som grundejer:

Bernt Olsen Skoklefald, som fæster: Marthin Pedersen m. i. p.

Til vitterlighed om underskrifter samt om at kontraktens indhold er

parterne bekjendt.

Ole Svendsen m. i. p.

Ole Peter Røer.

 

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net