1858 - Sørli husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 15, folie 121b.

 

Kontract.

Underskrevne enke Randine Mørk med laugværge O. E. Løes

erkjender herved at have til Hans Christian Olsen bortforpagtet

et stykke udmark kaldet Sørlie beligen N Vest af vestre Fladeby-

braaten af min tilhørende gaard Fladebye østre i Næsoddens

præstegjæld til brug og beboelse paa hans og dennes kones leve-

tid paa efternævnte betingelser:

1, Betaler forpagteren i aarlig afgift 6 spd og 18 arbeids-

dage, som udføres saaledes, 6 dage i ploven og 6 dage i

slotten og 6 dage i skuuraannen, paa eierens kost, da

uden nogen godtgjørelse, og ligeledes er han forpligtet til

enhver tid, naar eieren det forlanger at forrette

arbeide enten i skoven eller paa gaarden mod at han

erholder den dagløn, som han kan erholde af nogen anden.

2, Forpagteren skal have fri havn i eierens udmark til

de creature han kan vinterføde paa pladsen. Og ligeledes

skal han have fri brændeveed i eierens udmark af stub

og qvist til sin bolig, samt gjærdemateriale.

3, Forpagteren holder sig selv huse efter sit eget godtbefindende

og som er hans eiendom, men naar de begge er døde skal

eiendommen ryddiggjøres og falder til gaarden igjen,

og husene tilhøre deres rette arvinger.

4, Afgiften af pladsen maa være betalt inden hvert aars

udgang.

5, Og hvis ikke forpagteren opfylder denne kontracts

paabudne pligter i alle dele, saa er hans forpagtnings-

ret forbrudt og kan naar han ved lovlig udsigelse bliver

anmodet herved, til at flytte og ryddiggjøre pladsen,

endvidere bemærkes, at eieren forbeholder sig fri

driftsvei over bemeldte eiendom.

Jeg Hans Christian Olsen antage de forbemeldte jordstykke

paa ovenanførte betingelser ligesom jeg i denne contracts

paabudne pligter forbinder mig til i alle dele at opfylde.

Dette tilstaaes under vore hænders underskrift og vidners

Overvær. Fladebye den 15 marts 1858.

Som forpagter: Hans Christian Olsen m. i. pen. Som eier: Randine Mørch m. i. pen.

Som laugværge: O. E. Løes.

Til vitterlighed: C. G. Mørk. Christopher Olsen m. i. p.

Af denne contract erholder forpagteren et copie og det

Staar enhver frit for at lade den thinglæses.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net