1858 - Lalien husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 15, folie 305.

 

Contract

imellom enken Johanne Marie Røer og huusmand Svend Pedersen angaaende brug og beboelse

af pladsen Lallin under gaarden Taug paa følgende vilkaar: 1, Jeg Johanne Marie Røer

Overlader til huusmand Svend Pedersen pladsen Lallin under gaarden Taug til brug og be-

boelse mod at han svarer den derover forenede afgift 10 sp er ti speciedaler, der erlægges

inden hvert aars 29 september og desuden de af pladsen gaaende offentlige afgifter saasom

veiarbeide m. m. 2, Fornøden brænde tages af qvist og fald af hvad der til salg ikke

er tjenligt i gaardens udmark saavelsom havnegang for de kreaturer som pladsen vin-

terfødes nydes i samme. Gjærdematerialer tages i gaardens skov efter min udvisning.

3, Svend Pedersen er forpligtet til at forrette arbeide, naar saadant maatte af grundeieren for-

langes mod den sedvanlige huusmandsbetaling 12 s for sommeren og 8 s for vinteren.

4, Det paaligger husmanden at holde pladsens huse i aabodsfri stand. Op eller udsi-

gelse fra nogen af sidene maa skee inden 29 september, denne contract vedtager vi

begge underskreven i dens puncter. Taug den 21 december 1858. Svend Pedersen med

iholden pen. Johanne M. Røer. Som laugværge: Ole Peter Røer. Til vitterlighed om

underskriften samt om at contractens indhold er partene bekjendt. Dorthea Hansdatter.

Anne Gulliksdatter med iholden pen.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net