1857 - Skredderstuløkka bygselkontrakt 

 

Follo pantebok 14, folie 356.

 

Bygselscontract.

Under dags dato den 16de februar 1857 var vi underskrevne, jeg Syvert Berger-

sen Løes og jeg Christian Johannesen Løes komne overens om byxel af det stykke jord

Skredderstuløkken kaldet paa følgende vilkaar:

1, De paastaaende huse tilhører Christian Johannesen og tilfalder hans kone og kom-

mende arvinger efter hans død.

2, Jeg Syvert Bergersen nuværende eier af vestre Løes bortbyxle herved det

ovennævnte jordstykke af min eiendom Skrædderstuløkken, som ligger

paa søndre side av veien som gaar til Halvord Løes, til Christian Johan-

nesen Løes paa han og nulevende kones levetid paa følgende vilkaar:

3, Christian Johannesen skal svare aarlig af ovennævnte jordstykke til

eieren af vestre Løes 6, sex dage i hver aan, nemlig plaug, slaat og

skuur og 2 dage i pottetes optagningen: hvilken tid han erholder

kost hos eieren af gaarden. Forøvrigt er eieren fortrinds berettiget

til hans arbeide mod at betale ham som en anden fremmed mand.

4, De fornødne gjærdematerialier skal Christian Johannesen erholde i min

skov til istandsættelse af gjærdet omkring ovennævnte jordstykke.

Af nærværerende contract beholder eieren av vestre Løes originalen

og Christian Johannesen copie. Det staaer enhver af os frit at lade

een af delene thinglæse, hvilket vi herved erkjender og bekræfte

med vore egenhændige underskrifter og i vitterligheds overvær.

Løes den 16 februar 1857. Som eier: Syvert Bergersen m. p. p.

Som byxelmand Christian Løes. Til vitterlighed:

H. Johnsen. Ole Løes.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net